Home

Artikel 422bis Strafwetboek

Het beroepsgeheim doorbreken in het kader van de

2 De ontzetting van het recht vermeld in artikel 28, eerste lid, onder 3°, gaat in op de dag dat de veroordeling daartoe onherroepelijk is geworden. De ontzetting van een van de andere in artikel 28, eerste lid, vermelde rechten gaat in op de dag waarop de rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd Ook hier geldt de hulpplicht (artikel 422bis strafwetboek), meldingsplicht (bijvoorbeeld aan het parket, artikel 29 en 30 van het wetboek van strafvordering) of er kan sprake zijn van een noodtoestand. In tegenstelling tot het beroepsgeheim: Heeft het ambtsgeheim geen algemene wetsbepaling als grondsla Art. 46b Sr - Artikel 46b Wetboek van Strafrecht - Artikel 46b Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk In geval van een inbreuk op de artikelen 22, 23 of 24, kan de veroordeelde bovendien overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld. Art. 26. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing op de in deze wet bedoelde misdrijven Art. 422bis. <W 06-01-1961, art. 1> Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen. <W 1995-04-13/33, art. 4, 1°, 015; Inwerkingtreding : 05-05-1995>

Artikel 442bis. Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen Wees er anderzijds wel van bewust dat u, onder bepaalde omstandigheden, zal moeten rekening houden met de hulpverleningsplicht in artikel 422bis SW. Deze plicht kan als gevolg hebben dat u in een aantal zeer specifieke situaties toch het beroepsgeheim moet doorbreken [25] Strafwetboek. BEROEPSGEHEIM Art. 458.Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het. 8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK. BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. HOOFDSTUK I. - MISDRIJVEN. Artikel 1. Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een criminele straf, is een misdaad. Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een correctionele straf, is een wanbedrijf

Strafwetboek - users

Het wanbedrijf van artikel 328bis strafwetboek vereist de verspreiding van een stof die op het eerste gezicht gevaarlijk lijkt, maar die na verder onderzoek onschadelijk en ongevaarlijk blijkt. Uit de tekst van artikel 328bis Strafwetboek en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat dit wanbedrijf het verenigd zijn vereist van de volgende constitutieve bestanddelen 6 Art. 458bis Strafwetboek Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§1 en 2, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd. Artikel 458bis Strafwetboek artikel 458bis Sw. Eenieder die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377 (aanranding en verkrachting), 392 tot 394, 396 tot 405ter (opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel), 409 (verminking van de genitaliën), 423 (verlaten van een.

Artikel 422bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 6 januari 1961 en gewijzigd bij de wetten van 13 april 1995 en 26 juni 2000, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: «Si le délit a été commis envers un mineur par ses père, mère ou autres ascendants, toute personne ayan 08/06/1867 Strafwetboek - relevante bepalingen Strafwetboek van 8 juni 1867 Artikel 314bis § 1 . Met [gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar] en met geldboete van tweehonderd [euro] tot tienduizend [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die: 1. Artikel 458 Strafwetboek rond geheimhoudingsplicht en Artikel 458bis Sw. rond meldingsplicht bij misdrijven op minderjarigen of kwetsbare personen. Artikel 422bis Strafwetboek rond schuldig verzuim. Persoonlijke levenssfeer. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gecoördineerde versie) De aangifte van misdrijven op minderjarigen of kwetsbare personen (art. 458bis van het Strafwetboek) Het beroepsgeheim doorbreken in het kader van de hulpverleningsplicht (art. 422bis van het Strafwetboek) Het beroepsgeheim doorbreken in het kader van de noodtoestand De aangifte van misdrijven waarvan de patiënt het slachtoffer is (rechtspraak.

Artikelen 422bis, 425 en 426 Strafwetboek. Art. 422bis. <W 06-01-1961, art. 1> Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf. In dat geval worden geheel onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen vrijheidsstraffen gezamenlijk, met uitzondering van vervangende hechtenis, als één vrijheidsstraf aangemerkt, waarop dit artikel en de artikelen 15a tot en met 15l van toepassing zijn. 6 De artikelen 570 en 570a van het Wetboek van Strafvordering zijn van toepassing Ook hier geldt de hulpplicht (artikel 422bis strafwetboek), meldingsplicht (bijvoorbeeld aan het parket, artikel 29 en 30 van het wetboek van strafvordering) of er kan sprake zijn van een noodtoestand. In tegenstelling tot het beroepsgeheim: Heeft het ambtsgeheim geen algemene wetsbepaling als grondslag

08/06/1867 Strafwetboek - relevante bepalingen; Artikel 442bis Meer inf Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing. Zij moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid van de geregistreerde gegevens te waarborgen, waarbij zij inzonderheid moeten verhinderen dat zij worden vervalst, beschadigd of meegedeeld aan personen die geen machtiging hebben om kennis ervan te nemen Art. 7:442 BW - BW Boek 7 - Artikel 442 Burgerlijk Wetboek Boek 7 - Artikel 442 1. Ongeacht het recht om schadevergoeding te vorderen, heeft de handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op een vergoeding, klantenvergoeding, voor zover:a. hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en de. Volgens artikel 467 van het Strafwetboek worden volgende diefstallen bestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar. Uiteraard kunnen verzachtende omstandigheden tot een lagere straf leiden: Diefstal gepleegd door middel van braak, inklimming of valse sleutels (Wanneer de vervolgingen zijn gegrond [1 op de [2 artikelen 371/1 tot] 1 378, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, of op artikel 433quinquies van het Strafwetboek in geval van uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting] 2, kan het vonnisgerecht bevelen dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld, indien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt, namelijk met het.

Loi - We

 1. Art. 126n Sv - Artikel 126n Wetboek van Strafvordering - Artikel 126n 1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken over een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker
 2. Spuwen naar medemensen in coronatijden en artikel 328bis Strafwetboek. B B A,inverdenkinggestelde, aangehouden,eiser,I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOFHet cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 mei 2020. II. BESLISSIN
 3. Dit artikel van het reglement van plichtenleer verwees dus niet alleen naar het beroepsgeheim in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek, maar ook naar de discretie-plicht betreffende alle inlichtingen die, zonder rechtstreeks de boekhouding zelf van de klant te beogen, door de boekhouder werden verkregen
 4. Oplichting bestaat in het zich doen afgeven of leveren van een door artikel 496 Strafwetboek bedoelde zaak die een ander toebehoort door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen, met het oogmerk zich die zaak toe te eigenen; listige kunstgrepen zijn misleidende middelen die bestaan in of gepaard gaan met uitwendige handelingen.
 5. Tekst Inhoudstafel Begin; INLEIDENDE TITEL. - BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN. Artikel 1.[1 (oud artikel 2)] 1 De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht. (1)<W 2018-06-18/03, art. 2, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019> Art. 2.[1 (oud artikel 6)] 1 Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door.
 6. Het Sociaal Strafwetboek bevat tevens een lijst van zo goed als alle inbreuken en hun mogelijke sancties. De tabel hieronder geeft een overzicht van de mogelijke sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek (artikel 101) naargelang het niveau van de inbreuk, dat overeenstemt met de ernst van de inbreuk
 7. Bron: Wet van 25 maart 2016 tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek, BS 5 april 2016. Extra informatie: Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de strafbaarstelling van pesterijen, Parl. St. Kamer 2014, nr. 0463/001, 0463/002 en 0463/003

Ontzetting van het kiesrecht (nieuwe regeling) Bij alle arresten van veroordeling tot levenslange opsluiting of levenslange hechtenis of tot opsluiting voor een termijn van tien tot vijftien jaar of een langere termijn, kan tegen de veroordeelden de ontzetting van het kiesrecht uitspreken, voor hun leven of voor twintig jaar tot dertig jaar (artikel 31, al. 2, van het Strafwetboek) Strafwetboek; De gecoördineerde Grondwet; Burgerlijke Wetboek; INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515) BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516-710) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL I en II (art. 711-1100) BOEK III. Alle artikels over het onderwerp Strafwetboek op Knack.be. Verschillende honderden mensen, minstens 1.600 volgens de politie, hebben zondagnamiddag in Brussel betoogd voor het recht op abortus Samenvatting. De Politiepocket bevat het gecoördineerde Strafwetboek, plus een praktische tabel met een alfabetisch overzicht van de voornaamste inbreuken. Per inbreuk ziet u in een oogopslag het betreffende artikel, de strafmaat en de eventuele verzwarende omstandigheden met hun strafmaat Wetboek van Strafrecht Artikel 225 1 Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten

08/06/1867 Strafwetboek - relevante bepalingen; Artikel 422bis

Het Zwitsers Strafwetboek (Duits: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Frans: Code pénal suisse, Italiaans: Codice penale svizzero, Reto-Romaans: Cudesch penal svizzer) van 21 december 1937 omvat de codificatie van de voornaamste wetgevende normen van het Zwitsers strafrecht.. De voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van het Zwitserse strafwetboek gaan terug tot de jaren 1890, toen de. Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt. Een strafwetboek omvat doorgaans misdaden (in België misdrijven) die in de jurisdictie worden erkend, straffen die kunnen worden opgelegd voor deze misdaden en enkele algemene bepalingen (zoals enkele definities, of een verbod op vervolging met.

Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten (Paperback). Deze 40ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het Strafwetboek en.. Bijlage I: Artikel 314bis van het strafwetboek Art. 314bis. <Ingevoegd bij W 1994-06-30/49, art. 2; Inwerkingtreding : 03-02-1995> § 1. Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonder Wetboek van Strafrecht Artikel 180 Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestr

 1. Dat haalt de artikelen over abortus uit het strafwetboek en zet die om in een specifieke wet. De Kamercommissie Justitie keurde de tekst woensdag in tweede lezing goed
 2. Artikel 492 bis van het strafwetboek
 3. Art. 9 Sr - Artikel 9 Wetboek van Strafrecht - Artikel 9 1. De straffen zijn:a. hoofdstraffen:1°. gevangenisstraf;2°. hechtenis;3°. taakstraf;4°. geldboete;b. bijkomende straffen:1°. ontzetting van bepaalde rechten;2°. verbeurdverklaring;3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten.
 4. Het nieuwe artikel 5 Sw. schaft vanaf haar inwerkingtreding het zogenaamde decumul-regime af. Volgens dit decumul-regime, dat uniek was ten opzichte van de ons omringende buurlanden Frankrijk, Luxemburg en Nederland, kon de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor een onopzettelijk gepleegd misdrijf slechts toegewezen worden aan degene die de zwaarste fout had begaan, ttz.
 5. 08/06/1867 Strafwetboek - relevante bepalingen Strafwetboek van 8 juni 1867 Artikel 65 [Wanneer een zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert of wanneer verschillende misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, gelijktijdig worden voorgelegd aan een zelfde feitenrechter, wordt alleen de zwaarste straf uitgesproken
 6. 08/06/1867 Strafwetboek - relevante bepalingen Strafwetboek van 8 juni 1867 Artikel 259bis § 1 . Met [gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar] en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot twintigduizend [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar,.

3 C. Belgisch normatief kader Het artikel 314 bis van het Strafwetboek (1) luidt als volgt : 1. Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonderd frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die 1 ofwel, opzettelijk, met behulp van enig toestel privé-communicatie of -telecommunicatie, waaraan hij niet deelneemt, tijdens. Artikel 9 moet verwijzen naar de straffen bepaald in de artikelen 302 en 303 van het Strafwetboek. L'article 9 doit faire référence aux peines prévues aux articles 302 et 303 du Code pénal . In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing Art. 458 Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om i Deze kinderen worden vastgehouden wegens vermeende overtreding van artikel 295-C van het Pakistaanse strafwetboek, waarop ofwel de doodstraf of 25 jaar gevangenisstraf staat. I am told that these children have been held under Section 295-C of the Penal Code , the punishment for which is either death or 25 years' imprisonment

Beroepsgeheim onder druk? Zorgwekkend De Morge

Vertalingen van 'strafwetboek' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, Dutch De beschuldigingen bestaan in het feit dat de heer Campos, door dergelijke opmerkingen te maken, verschillende artikelen van het Portugese strafwetboek heeft overtreden met het in artikel 28d, eerste lid, bedoelde verhoor wordt begonnen zonder dat een raadsman beschikbaar is, c. met het in artikel 28d, eerste lid, bedoelde verhoor wordt begonnen of dit verhoor wordt voortgezet zonder dat de aangehouden verdachte gelegenheid wordt geboden voor het in artikel 28c, eerste lid, bedoelde onderhoud, of. d

Video: wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Ambts- en beroepsgeheim in onderwijs - Vlaams Ministerie

8 Ingevolge artikel 15, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PbEG 2003, L 1) verstrekt de griffier onverwijld een afschrift van vonnissen, arresten en beschikkingen met betrekking tot de toepassing van artikel 81 of 82 van het Verdrag tot. Wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek. In het initiële korte wetsvoorstel van 21 oktober 2014, wordt voor de algemene strafbaarstelling van pesterijen, verwezen naar analogie van de bestaande regeling met betrekking tot pesten op het werk 1 In afwijking van artikel 5a, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen worden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen twee ongehuwde personen slechts als partner aangemerkt indien zij gedurende de in het tweede lid genoemde periode:. a. beiden meerderjarig zijn; b. op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de basisregistratie personen. Tenslotte bestraft artikel 380ter van het Strafwetboek de reclame voor en/of de verspreiding van kinderpornografisch materiaal gericht op minderjarigen of dat allusie maakt op diensten aangeboden door minderjarigen. Het bezitten en het zich bewust toegang verschaffen van kinderpornografisch materiaal is dus strafbaar De artikels 491 tot en met 495 van het Strafwetboek bestraffen verscheidene soorten van misbruik van vertrouwen. De bewoordingen die door de wetgever gebruikt worden zijn redelijk ingewikkeld: Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren,.

Art. 46b Sr - Artikel 46b Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

 1. Alinea 4 in artikel 5 wordt afgeschaft en in artikel 7bis van het Strafwetboek dat de straffen voor de rechtspersoon regelt, wordt bepaald dat t.a.v. de bedoelde rechtspersonen enkel een eenvoudige schuldigverklaring kan worden uitgesproken
 2. isterie schriftelijk werd.
 3. g van 'misdrijven die verband houden met de staat van het faillissement'. Hieronder geven we de volledige lijst integraal uit het strafwetboek, maar we vatten eerst de meest belangrijke zaken die strafbaar zijn kort samen
 4. Wetboek van Strafrecht Artikel 461 Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie
 5. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek, nr.463. Bij pesterijen kan men enkel strafrechtelijk ingrijpen als de feiten gekwalificeerd worden onder een andere noemer, bijvoorbeeld belaging of onopzettelijke slagen en verwondingen

1] Deze sanctie wordt toegepast met uitsluiting van de toepassing van de artikelen 196, 197, 210bis en 496 van het Strafwetboek en van de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen Wetboek van Strafrecht Artikel 47 1 Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: 1 zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; 2 zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlok Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/02/2020 De reden voor de hervorming. 1. Ons ruim 150 jaar oude Strafwetboek heeft de ene wijziging na de andere ondergaan en daardoor is het bestaande Wetboek dermate onbevattelijk geworden dat de rechtszekerheid op de helling komt te staan Artikel 12 De vervolging van de misdrijven waarvan sprake in dit hoofdstuk, heeft alleen plaats wanneer de verdachte in België wordt gevon-den (). Artikel 21 Behoudens wat de misdrijven betreft omschreven in de artikelen 136bis, 136ter en 136quater van het Strafwetboek, en behou-dens de overige bij de wet bepaalde uitzonderingen, verjaart d Een reeks artikelen kan worden ingeluid met de afkorting 'artt'. Bijvoorbeeld: Art. 6 Sr en artt. 6 en 7 Sr. Na het woord 'artikel' volgt - na een spatie - telkens een nieuw, authentieke 'code', dat is de artikelaanduiding of anders gezegd de aanhef. Het vermelden van slechts artikel en aanduiding zoals 'art. 1' is meestal niet genoeg

Het strafwetboek bestaat uit 2 boeken. Boek I werd door de Ministerraad goedgekeurd in januari 2016. Dat luik bevat een heldere opdeling van de principes van het strafrecht en de strafniveaus. Boek II van het strafwetboek werd in juli 2018 door de Ministerraad goedgekeurd. In dit deel worden de misdrijven omschreven en de concrete strafniveaus. S. 4-1650: Dossierfiche : Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaa Strafwetboek Art. 458bis - BEROEPSGEHEIM Art. 458bis. Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op ee Artikel 43bis, tweede lid Sw. dat de algemene wettelijke grondslag vormt voor de verbeurdverklaring per equivalent wordt dus aangevuld. In het verlengde daarvan wordt ook artikel 35ter van het Wetboek van Strafvordering gewijzigd om de inbeslagneming per equivalent van het instrument van het misdrijf te vatten

artikel 1 van de wet van 6 maart 1866 en reeds voor­ kwam in artikel 282 van het Strafwetboek van 1810 ( u). Dit laatste arrest stelt vast dat, volgens de parle­ mentaire voorbereiding van het nieuwe wetboek, daar de steiling ter beschikking van de regering geen straf is, zij helemaal los staat van het Strafwetboek. Bij mij 3.3.1 Verhouding tussen artikel 422bis en artikel 458bis Sw vooral de nadruk gelegd op de bespreking van artikel 458bis Strafwetboek. Dit artikel handelt over de toelating tot spreken die in hoofde van de arts bestaat indien bepaalde misdrijve - de wet van 14 mei 1937 tot wijziging van artikelen 80, 81, 375 en 377 van het Strafwetboek, alsmede van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Belgisch Staatsblad van 17-19 mei 1937); - de wet van 29 augustus 1945 tot wijziging van artikel 333 van het Strafwetboek (Belgisch Staatsblad van 16 september 1945)

Beroepsuitoefening - NVKV

Door de Wet Informaticacriminaliteit valt hacking onder toepassing van artikel 550 bis van het Strafwetboek. Bovendien is het, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, ter beschikking stellen (o.a. via het Internet) van tools, programma's. waarmee gehackt kan worden, volgens dit artikel ook strafbaar Haal abortus uit het strafwetboek Volksvertegenwoordigers, rectoren en academici vinden dat de abortuswet na 28 jaar dringend aan een ­modernisering toe is. Sommige voorwaarden zijn nu achterhaald Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen Strafwetboek. VRUCHTAFDRIJVING . Art. 348. Hij die, al dan niet geneesheer, door enig middel opzettelijk vruchtafdrijving veroorzaakt bij een vrouw die daarin niet heeft toegestemd, wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar). Indien de gebruikte middelen hun uitwerking hebben gemist, vindt artikel 52 toepassing. Art. 349 In artikel 497/2, 19°, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2013, wordende woorden in artikel 350 van het Strafwetboek vervangen door de woorden in artikel 2 van de.

08/06/1867 Strafwetboek; Artikel 442bi

Strafrecht. strafwetboek, wetboek van strafvordering en bijzondere st (Paperback). Naast het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering bevat dit.. Teveel artikels in winkelmandje. Deze 36ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering, ook een aantal uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens e Artikel 33 § 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft:. 1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, 2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak.

De aangifte van misdrijven op minderjarigen of kwetsbare

De wet van 6 juni 2010 voert het Sociaal Strafwetboek in dat een jaar later, op 1 juli 2011, in werking is getreden. Zoals de naam al doet vermoeden codificeert dit instrument de sancties die kunnen worden toegepast op schendingen van de regels van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid strafwetboek. strafwetboek. Zoek Wikipedia Google Algemene grammaticale gegevens. Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands. Woordsoort. Type: substantief: Naamtype De Ministerraad ging op 20 juli 2018 akkoord met de hervorming van het tweede boek van het Nieuwe Strafwetboek door Minister van Justitie Koen Geens. Dit tweede boek is complementair aan het reeds goedgekeurde eerste boek en bevat strafbaarstellingen en de bijhorende strafniveaus. Het Nieuwe Strafwetboek is beter leesbaar en aangepast aan de hedendaagse maatschappelijke [ Alle artikels over het onderwerp Strafwetboek op Moneytalk.be. Het strafwetboek wordt binnenkort accurater, eenvoudiger en coherent. Dat is de ambitie van de hervorming door minister van Justitie Koen Geens, waarvoor de ministerraad het licht op groen heeft gezet

Omissiedelict - Wikipedi

Artikel 44 Hij die wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het recht tot sturen vervallen is verklaard, kan, na minstens zes maanden te rekenen van de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, een herziening vragen via een aan het openbaar ministerie gericht verzoekschrift voor het gerecht dat het verval heeft uitgesproken Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar (Kindermishandeling) (4-1650) Voorstel van de heer Philippe Monfils. 4-1650/1 p. 1- Informaticabedrog Geplaatst onder #Informaticabedrog - op 10/08/2015. Informaticabedrog vindt plaats wanneer wetens en willens gegevens van een informaticasysteem worden gemanipuleerd om een onrechtmatig economisch voordeel te verwerven.. Art. 504quater Sw. § 1.Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, door.

Openbaar Ministerie kan daders belaging vervolgen zonder

Art. 1 SW - Artikel 1 Successiewet 1956 - Artikel 1 1. Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:1°. erfbelasting over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde;2°. schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de. Strafwetboek 9782509028105 Auteur: Christian Valkeneer Uitgeverij: Politeia NV. Inloggen Log in of maak een account om uw persoonlijke prijs te zien en/of het artikel te bestellen. Inloggen. Bewaar gegevens. Wachtwoord vergeten. Registreren . Kennis & inspiratie. Hoe ervaren gebruikers.

Beroepsgeheim - Ontwerp tot wijziging van artikel 458bis

De Ministerraad keurde vandaag een derde luik goed van de 'Sprong' van Minister van Justitie Koen Geens. Met de hervorming van het Strafwetboek beoogt de Minister een accurate, eenvoudigere en coherente wetgeving. Het Belgisch Strafwetboek dateert nog van 1867, een aanpassing aan de moderne tijdsgeest drong zich toch wel op. Dit wetsontwerp bevat de modernisering van Boek I van het. Indien de rechter tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 419 van het Strafwetboek en wegens een overtreding van de artikelen 29, § 1 en § 3, 34, § 2, 35 of 37bis, § 1, van deze gecoördineerde wetten, zal het verval van het recht tot sturen worden uitgesproken voor een duur van ten minste 3 maanden Artikel 25 van het Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet tot hervorming van het hof van assisen van 2009, is de doodsteek voor het hof van assisen. Vroeger kon men, wanneer men voor de éérste keer één enkele misdaad pleegde, niet tot een hogere straf dan vijf jaar veroordeeld worden dan door het hof van assisen 'De doelstelling van ons voorstel is tweeledig. Zo stellen we niet alleen een strafverzwaring in voor offline grooming, maar nemen we ook eindelijk online grooming op in ons Strafwetboek Teveel artikels in winkelmandje. Deze 41ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering, ook een aantal uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De code van 'nieuwe' medische deontologie - Actueel

08/06/1867 Strafwetboek - relevante bepalingen; Artikel 442bi

BelgischRecht.Ne

 • Gevolgen ontstoken tandvlees.
 • Fotograferen met LED verlichting.
 • Mazda 3 120 vs 165.
 • Anime hairstyles girl.
 • Trapeze kopen.
 • Merken gordijnstoffen.
 • Darts Scoreboard Electronic.
 • Oude schoolgebouwen.
 • Adullam identiteit.
 • Vasco Flatline horizontaal.
 • Charles and Camilla.
 • Worldboxing news.
 • Imdb com kumail nanjiani.
 • Goedkope telefoon met goede camera.
 • Warehouse management System betekenis.
 • Tmobile Zakelijk.
 • Viscentre 't Wad Den Oever.
 • Recept aardbeienjam minder suiker.
 • Danny Glover son.
 • Kookschool patisserie Marktplaats.
 • Technische Geneeskunde master.
 • Cultuur Filipijnen.
 • Georgetown jachten.
 • Meubles naturels.
 • Weer Den Haag KNMI.
 • Psalm 138 nederland Zingt.
 • Helios tui be.
 • Antwerpen fotoshoot prijzen.
 • Radboud ziekenhuis bezoek corona.
 • Zeebaarsfilet uit de oven.
 • Weer Corfu.
 • Eenkennigheidsfase 15 maanden.
 • Imponte Phoenix.
 • Vrijwilligerswerk Rotterdam.
 • Schuivers armband.
 • Roger Waters echtgenotes.
 • Tibetaanse mastiff Marktplaats.
 • Technische Geneeskunde master.
 • Google roomsketcher.
 • Verzakking laseren.
 • Reclame voorbeelden.