Home

Medicatiebewakingssysteem

10

Medicatiebewaking — KNMP

De KNMP-richtlijn Medicatiebewaking geeft aanbevelingen voor een optimale medicatiebewaking in de apotheek, zodat de patiënt zijn geneesmiddel veilig en efficiënt kan gebruiken. De richtlijn is geautoriseerd in december 2016. Lees verder In ziekenhuis St Jansdal Harderwijk heeft de ziekenhuisapotheek een uniek medicatiebewakingssysteem in praktijk gebracht. De ziekenhuisapotheek kan met dit systeem op een betere en veel efficiëntere wijze de arts adviseren, door elke patiënt gedurende de opname actief te monitoren. Het St Jansdal is met dit systeem een internationale voorloper Contra-indicaties aandoeningen. Bij contra-indicaties aandoeningen gaat het om aandoeningen en patiëntkenmerken (voorzorgen) waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of alleen onder bepaalde voorwaarden veilig kunnen worden toegepast Maakt u gebruik van de Medicatiebewaking van Health Base in uw zorginformatiesysteem? Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen, diverse handige documenten en onze contactgegevens Aan het eind van het hoofdstuk weet je: wat het belang van het medicatiebewakingssignaal Eerste uitgifte is

Tag: Technologische toepassingen - Pagina 2 van 9

In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft de ziekenhuisapotheek een uniek medicatiebewakingssysteem in praktijk gebracht. De apotheek kan dankzij het systeem de patiënt gedurende de opname actief monitoren en bloedwaardes en andere gegevens van de patiënt bij de controle betrekken, waardoor minder en veel relevantere adviezen worden gegenereerd Opslag en beheer medicatie - cliënt thuis. De cliënt thuis is zelf verantwoordelijk voor de opslag en het beheer van de medicatie, en het zo nodig retourneren naar de apotheek Hoe kunnen zorgmedewerkers bij ouderen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg problemen met medicijnen signaleren Wikipedia is geen verzameling onverifieerbare speculaties. Een artikel over een toekomstige gebeurtenis is alleen Wikipediawaardig als het bijna zeker is dat de gebeurtenis zal plaatsvinden, er genoeg onafhankelijke bronnen bericht over het onderwerp hebben gegeven, en de informatie betrouwbaar is (een artikel over de Wapens die in de Derde Wereldoorlog gebruikt gaan worden is bijvoorbeeld.

HARDERWIJK - In ziekenhuis St Jansdal Harderwijk heeft de ziekenhuisapotheek een uniek medicatiebewakingssysteem in praktijk gebracht. De ziekenhuisapotheek kan met dit systeem op een betere en.. En, ben jij er al klaar voor? Vanaf 1 januari 2014, gisteren dus, treedt de richtlijn Elektronisch Voorschrijven in werking. Dat betekent dat zorgverleners en voorschrijvers van geneesmiddelen, zoals artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen, medicatie voortaan verplicht elektronisch moeten gaan voorschrijven Elektronisch voorschrijven (EVS) is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Onveilige situaties zijn bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties Bij zorgorganisatie Schakelring wordt veel gebruik gemaakt van technologieën in de zorg. In deel 3 van deze videoreeks over de voordelen van innovatie in de zorg vertelt persoonlijk begeleider Mariëlle van der Lee waarom en hoe ze de MusicChair gebruiken en wat de voordelen zijn van FarMedRx, een medicatiebewakingssysteem

Wilt u de mogelijkheden die FarMedvisie u biedt zelf bekijken in een demo-omgeving? Of wenst u een presentatie op locatie? Vraag dan een demo aan via onze website FarmedRx is een elektronisch voorschrijf - en medicatiebewakingssysteem. Met deze koppeling heb je in de clientomgeving van mijnCaress direct toegang tot FarmedRx. farmedvisie.eu. OVIS is het beveiligde online bestelportaal van DeclaCare Ik ben op zoek naar Home; Bedrijfsvoering; FTO; Geneesmiddelen; Kennisbank; Medische hulpmiddele 3.b Type medicatiebewakingssysteem INID001009. 4.a Het gemiddeld aantal separaties per verblijfsdag INID001010. 4.b De separatieduur per opnameduur INID001011. Beoordeling door Zorginstituut Nederland. Bij opname in het Register zijn 2 subindicatoren aan de bestaande indicatorset toegevoegd. Naar boven

Is het kan je of kun je?. Beide vormen zijn goed. • Kun je me even helpen? • Kan je me even helpen? Kleine verschillen. Wel zijn er - vooral in Nederland - mensen die vinden dat kan je minder formeel is dan kun je.Dat betekent dat het minder netjes klinkt Het NHG ontwikkelt naast de bekende NHG-Standaarden ook behandelrichtlijnen, multidisciplinaire richtlijnen, zorgmodules, huisartsenbrochures, samenwerkingsrichtlijnen en standpunten op specifieke thema's om het medisch handelen van de huisarts te ondersteunen

NVZA Rijnzathe 8 3454 PV De Meern Telefoon: 030-3035400 Email: secretariaat NVZA Woordvoering via verenigingsmanager: Sabrina Sluiter, tel. 06-3071871 In ons ziekenhuis werken wij met een uniek medicatiebewakingssysteem. Wij zijn daarmee het eerste ziekenhuis in de wereld die op een efficiënte manier de medicatie van opgenomen patiënten bewaakt. De ziekenhuisapotheek ondersteunt met dit systeem op een betere en veel efficiëntere wijze de arts bij het voorschrijven van medicatie

'De zorg rondom het gebruik van medicijnen is complex, omdat hier vaak verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Er zijn verschillende problemen te benoemen die te maken hebben met de overdracht van medicatie informatie: zorgverleners informeren elkaar niet altijd goed over aanpassingen in medicatie of zorgverleners weten niet wie er allemaal betrokken zijn bij de behandeling. Stel de diagnose hartfalen als de patiënt klachten en verschijnselen heeft passend bij hartfalen en er echografisch sprake is van een LVEF <45% (systolisch hartfalen) of diastolische disfunctie en nog een behouden LVEF >45% (diastolisch hartfalen).Een normaal ECG in combinatie met een normaal (NT-pro)BNP maakt de diagnose hartfalen zeer onwaarschijnlijk Terug naar boven. Men zou interacties kunnen indelen naar klinische relevantie, bijvoorbeeld zeer relevant (levensbedreigend en/of vaak voorkomend met potentieel ernstige gevolgen), relevant (regelmatig voorkomend, niet levensbedreigend, maar met het risico van een verminderd therapeutisch effect of ongewenste neveneffecten) en matig relevant (nauwelijks voorkomend, niet levensbedreigend) Contaminatie [taal] - Een contaminatie is een combinatie van twee taalvormen, die veelal overeenkomsten in betekenis en functie hebben. Door de combinatie ontstaat vermenging van de beide vormen tot één nieuwe taaluiting. Het begrip wordt voornamelijk gebruikt voor spreekwoorden, uitdrukkingen en collocaties die (nog) als taalfout wor.. gebrek in medicatiebewakingssysteem - computer (AIS, HIS) geeft geen (juist) medicatiebewakingssignaal. MTX niet WPM-4. Een assistent van een huisarts schrijft een herhalingsrecept van MTX-injecties voor maar vergist zich in de sterkte. In plaats van MTX-injecties 3 ml = 15 ml schrijft de assistent 2 ml = 50 mg voor

Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dat staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven die de KNMG deze week heeft gepubliceerd Medicatiebewaking Medicatiebewaking is het controleren van de veiligheid van geneesmiddelen en van combinaties van meerdere geneesmiddelen. Bij de veiligheid van een geneesmiddel speelt de geregistreerde registratietekst een hoofdrol U bent op zoek naar een specifieke NHG-Standaard of NHG-Behandelrichtlijn? Of naar een overzicht van alle informatie die het NHG te bieden heeft over ouderenzorg? Hier vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen en vindt u per onderwerp alle gerelateerde informatie samengevat op een pagina

Het medicatiebewakingssysteem in de apotheek ondersteunt het apotheekteam bij interventies om ongewenste interacties te voorkomen. Daarnaast controleert de apotheker na afloop van elke dag de interactiemeldingen om eventueel alsnog in te kunnen grijpen Hoe gaan apotheken om met de signalen van het medicatiebewakingssysteem? Uitkomsten van interventies in de apotheek (bijvoorbeeld FPZ) Leidt inhalatie-instructie tot beter gebruik van inhalatoren? Heeft intensieve begeleiding door de apotheker invloed op het geneesmiddelgebruik? Leidt medicatiereview tot minder geneesmiddelgerelateerde problemen Het belang van interacties tussen medicijnen onderling wordt al lange tijd onderkend. In elke Nederlandse apotheek is een geautomatiseerd medicatiebewakingssysteem aanwezig, dat onder meer ongewenste interacties tussen medicijnen signaleert. De interacties tussen voeding en medicijnen krijgen daarentegen veel minder aandacht Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico's voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat bij opname bekend is wat voor medicijnen een patiënt gebruikt, en in welke hoeveelheid. Bij fouten kan het gaan om onjuiste registratie van de gebruikte medicijnen en daardoor verkeerde medicatie, meer of minder van.

Videoserie technologieën in de zorg: SchakelringTechnologie - Waardigheid en trots

Uniek medicatiebewakingssysteem in - Ziekenhuis St Jansda

 1. Het digitaal voorschrijven op basis van actuele medicatie is verplicht gesteld door de Inspectie. nCare heeft een voorschrijfsysteem dat voldoet aan de eisen, inclusief een up-to-date medicatiebewakingssysteem als onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg
 2. Wilt u de mogelijkheden die FarMedvisie u biedt zelf bekijken in een demo-omgeving? Of wenst u een presentatie op locatie? Vraag dan een demo aan via info@farmedvisie.nl. Geeft u daarbij a.u.b. aan of u een demo wenst voor FarMedRx of FarMedZ, wat de achtergrond is van uw aanvraag, wat uw functie is en eventueel welk EPD u gebruikt
 3. Omdat wij een geautomatiseerde medicatiebewakingssysteem gebruiken kunnen wij dit beoordelen. Om dit te kunnen doen is het wel belangrijk om alle medicijnen via dezelfde apotheek te betrekken! Indien u chronisch medicatie gebruikt is het belangrijk om in ieder geval jaarlijks met de huisarts te bespreken of uw medicijnen nog voldoende zijn afgestemd op uw situatie
 4. Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland.

Medicatiebewaking G-Standaard — KNMP

Het medicatiebewakingssysteem van het UMC Utrecht gebruikt de classificatie van interacties van het WINAp, het Wetenschappelijk Instituut van Nederlandse Apothekers. Nadeel van dit systeem is dat het is ontwikkeld voor de eerste lijn. Vandaar vooral interacties met thuismedicatie werden gesignaleerd Medicatiebewaking gebaseerd op de individuele nierfunctie kan het aantal signalen en daarmee de kans op medicatiefouten beperken. Gebruik van een nieuw elektronisch medicatiebewakingssysteem met uitwisseling van de nierfunctie tussen huisarts en apotheker leidt tot specifiekere therapeutische adviezen van de apotheker De ziekenhuisapotheek van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft een naar eigen zeggen uniek medicatiebewakingssysteem in praktijk gebracht. Het systeem zorgt ervoor dat apothekers artsen beter en efficiënter kunnen adviseren FarMedRx is het elektronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem van FarMedvisie. Dit systeem levert artsen, apothekers en andere zorgverleners ondersteuning bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van medicatie. Doel Na afloop van deze training is de cursist bekend met het gebruik van FarMedRx. Inhoud De training behandelt onderwerpen als Inloggen en schermopbouw, werken met het. geautomatiseerd medicatiebewakingssysteem aanwezig dat onder meer ongewenste interacties tussen geneesmiddelen signaleert. De interacties tussen voeding en geneesmiddelen krijgen daarentegen veel minder aandacht. In een aantal gevallen is dat niet terecht: voeding en dieetvoorschrifte

De module Medicatiebeoordeling uit de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is herzien. De primaire doelgroep is beperkt tot patiënten van 75 jaar of ouder die tien of meer geneesmiddelen gebruiken en/of kwetsbaar zijn. Voor andere groepen zijn ook minder uitgebreide evaluaties beschikbaar. De nieuwe module is praktisch en beperkt de werklast voor huisarts en apotheker FarMedRx is het elektronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem van FarMedvisie. Dit systeem levert artsen, apothekers en andere zorgverleners ondersteuning bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van medicatie. Doel Na afloop van deze training is de cursist bekend met het gebruik van FarMedRx. Inhoud Deze training geeft een korte introductie op FarMedRx. Tevens wordt behandeld.

Implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem in de apotheken; Hiermee sluiten we aan bij de reeds bestaande ambities beschreven in het programma MedMij en de ontwikkelingen rondom de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de informatiestandaard medicatieproces. Deelneme Dit gebeurt zowel door gebruikmaking van medische en farmacologische kennis van de arts en apotheker alsook door het consequent gebruik van een elektronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem met alerts over allergieën, interacties, contra-indicaties en/of medisch-farmaceutische beslisregels (MFB's) Implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem in de apotheken. Hiermee wordt aangesloten bij het Landelijke programma Medicatieoverdracht waarin zorgbreed de implementatie van de kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht en de bijbehorende informatiestandaarden gerealiseerd gaan worden en bij de reeds bestaande ambities beschreven in het programma MedMij De apotheker is verantwoordelijk voor het bestaan van een adequaat medicatiebewakingssysteem. De apotheek controleert de medicatieopdrachten op geschiktheid van het geneesmiddel wat betreft aard, toedieningsvorm, sterkte, dosering en gebruiksduur Hi! Welkom op Spellingenzo. Ik ben Vera en blog hier regelmatig over taal. Als 21-jarige studente Nederlands kom ik namelijk heel wat spellingkwesties tegen die ik met liefde hier op deze blog zal uitleggen

Health Base - Medicatiebewakin

FarMedvisie een browser-enabled electronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem. Het ondersteunt klinisch en poliklinisch voorschrijven en bevat een logistieke apotheekmodule. Klinicom, Pharmapartners : Het EVS van HI-Systems (Pharmapartners). KNMG, richtlijn elektronisch voorschrijven : Uitgave september 2013. Download de richtlijn hier. Het medicatiebewakingssysteem biedt ondersteuning bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van medicatie. onderwerp: Veiligheid. Betrouwbare meting van de koelkasttemperatuur. Praktijk - 27 november 2020 - Technologische toepassing #37 is de slimme temperatuurmeter

8 Overige medicatiebewakingssignalen mijn-bs

St Jansdal gebruikt 'uniek medicatiebewakingssysteem' - Skip

Voer nu het middel op naam in in het medicatiebewakingssysteem. Indien niet mogelijk (passant), vraag de klant of hij één of meer van de volgende medicijnen gebruikt Anticonceptie: (Gewone) anticonceptiepil Anticonceptiepleister Implantatiestaafje Minipil Vaginale ring Slaap- en kalmeringsmiddelen FarMedvisie is ontwikkelaar van FarMedRx: een toekomstgericht, elektronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem, dat op basis van een beveiligde internetverbinding functioneert

Volgend bericht Uniek medicatiebewakingssysteem in St Jansdal. Vorig bericht Keurmerk voor vaatzorg Meander MC. Volgend bericht Uniek medicatiebewakingssysteem in St Jansdal. Landelijk nieuws. Nieuws.nl. Reacties. Toon reacties. TOP. Nieuws.nl brengt sinds 2002 het Nederlandse nieuws, landelijk en lokaal uit jouw eigen gemeente. X Wat is Airdrop en wat kun je ermee? Bestanden kun je eenvoudig tussen iPhone, iPad en Mac uitwisselen met behulp van AirDrop. (ook iOS 11 Medicatiebewaking Plus (MBPlus), het medicatiebewakingssysteem van Pharmaps BV is daartoe volledig geïntegreerd in het EVS van Ross Health BV, Ross Pharma. Nu de Ross Pharma Suite is uitgebreid met het unieke product van [] Lees meer. Geplaatst in Software Reacties (0) Een elektronisch voorschrijfsysteem redt levens

Opslag en beheer van medicijnen Kennisplein Zorg voor Bete

Voer nu het middel op naam of op woonverband in in het medicatiebewakingssysteem. Invoeren opwoonverband heeft devoorkeur als ook huisgenoten het middel willen gebruiken. Indien niet mogelijk (passant), vraag de klant of hij een van de volgende medicijnen gebruikt: Ciclosporine Desmopressine Lithiu Elektronisch voorschrijven met geïntegreerde clinical rules. Leusden, september 2012 - Pharmaps BV en Ross Health BV gaan nauw samenwerken om de medicatiebewaking bij Elektronisch Voorschrijven (EVS) naar een hoger niveau te tillen. Medicatiebewaking Plus (MBPlus), het medicatiebewakingssysteem van Pharmaps BV is daartoe volledig geïntegreerd in het EVS van Ross Health BV, Ross Pharma In dit traject wordt in kaart gebracht hoe de huidige medicatiebewaking in de openbare apotheekpraktijk functioneert en strategieën om de medicatiebewaking te individualiseren en te optimaliseren worden onderzocht Medicatiebewaking is het controleren van de veiligheid van geneesmiddelen en van combinaties van meerdere geneesmiddelen. Bij de veiligheid van een geneesmiddel speelt de geregistreerde registratietek [..

en in het medicatiebewakingssysteem met medisch-farma-ceutische beslisregels en alerts over allergieën, interacties en contra-indicaties. De patiënt kan bij elk individueel recept met de huisarts of apotheker in gesprek gaan over het medicatiege-bruik, maar een gesprek in het kader van een MBO is uitge-breider Veel apotheken hanteren geautomatiseerde registraties van de geneesmiddelenvoorschriften met daaraan gekoppeld een medicatiebewakingssysteem. Bij medicatiebewaking worden voorschriften bewaakt op afwijkingen in onder meer naam, sterkte, dosering, hoeveelheden, maar ook op onwenselijke combinaties met andere geneesmiddelen

Problemen met medicijnen signaleren Kennisplein Zorg

Producten met Sint-janskruid remmen onder andere de werking van de anticonceptiepil en bepaalde middelen bij chemotherapie. Relevante wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en geregistreerde producten met Sint-janskruid zijn in het medicatiebewakingssysteem van apothekers opgenomen. Top tien kruiden met mogelijk risico voorbeeld:Sint-janskrui VIPLive zet mensen op basis van de labuitslagen met stadiering vanaf G3a en A2 of hoger (matig of sterk verhoogd risico) automatisch op inclusie mits ze voldoen aan (En geen T90.02 EN Hoofdbehandelaar CVRM = huisarts EN Deelname Ketenzorg CVRM = ja EN bloeddrukmeting minder dan 14 maanden) Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt.. Enkele bekende stijlfouten De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt het niet verantwoord om geneesmiddelen voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) dat is voorzien van een medicatiebewakingssysteem (MBS) (IGJ, 2018). De MTI-scanner biedt deze mogelijkheid Medicatiebewakingssysteem genoemd minoxidil kan helpen dingen haargroei, kan echter bijwerkingen veroorzaken. De meeste bijwerkingen zijn mild, en omvatten het branden van de hoofdhuid, droogheid, jeuk en schilfering

Wikipedia:Wat Wikipedia niet is - Wikipedi

•De apotheker kreeg een melding van het medicatiebewakingssysteem: hydrochloorthiazide kan de lithiumconcentratie verhogen •De apotheker nam contact op met de voorschrijver van de lithium, om de 12-uursspiegel extra te controleren en op basis daarvan de dosis lithium aan te passen FarMedvisie biedt u een innovatief en toekomstvast elektronisch voorschrijf- en medicatiebewakingssysteem: FarMedRx. FarMedRx levert ondersteuning bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van medicatie. De gebruikers van FarMedRx zijn dan ook met name artsen, apothekers en andere zorgverleners van zorginstellingen Het medicatiebewakingssysteem van de apothekers in Nederland signaleert deze interactie overigens voor alle statinen. snelle en massale afbraak van dwarsgestreepte spieren Dixarit®, merkloos Nederlands Huisartsen Genootschap Tractus locomotorius en. Deze interactiecontrole gebeurt helaas tot op heden nog niet vanuit het medicatiebewakingssysteem van de reguliere apotheken, terwijl het zeer essentieel is. Veel interacties tussen geneesmiddelen en supplementen worden gemist als de patiënt de reguliere medicatie bij de apotheek betrekt en de suppletie elders App Interacties oncologische middelen. 8 juli 2016 - De app 'Interacties oncologische middelen 2016' is sinds 7 juli jl. beschikbaar en vervangt de app 2015, zo meldt KNMP.De applicatie is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en artsen bij de behandeling van patiënten met kanker

Zorgprofessionals die medicatie voorschrijven, waaronder verpleegkundig specialisten en physician assistants, mogen dit per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch doen. Dit staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven die is opgesteld door ondermeer V&VN, KNMG en NPCF. De richtlijn is op verzoek. Helaas laat het medicatiebewakingssysteem ons hierbij weleens in de steek. De voorgeschreven medicatie is bijvoorbeeld niet bij de apotheek opgehaald, de patiënt heeft een voorraad aangelegd zonder het middel te gebruiken, een herhaling van een voorschrift heeft plaatsgevonden via een specialist, of de medicijnen worden gezamenlijk gebruikt met gezinsleden medicatiebewakingssysteem (NCare). Psychofarmaca wordt alleen door de psychiater voorgeschreven. YWCC hanteert een terughoudend/ abstinerend beleid ten aanzien van het voorschrijven van psychofarmaca. Benzodiazepinen worden voor opname afgebouwd. Medicatie wordt de medische dienst verstrekt

Helaas blijkt ook het medicatiebewakingssysteem van de computer niet waterdicht te zijn. Zelfzorgmiddelen worden bijvoorbeeld meestal niet geregistreerd en met veel bewakingssignalen die de computer genereert, wordt in de praktijk niets gedaan Medicatiebewaking Plus (MBPlus), het medicatiebewakingssysteem van Pharmaps BV is daartoe volledig geïntegreerd in het EVS van Ross Health BV, Ross Pharma. Nu de Ross Pharma Suite is uitgebreid met het unieke product van Pharmaps, wordt de medicatiebewaking geoptimaliseerd door, naast de G-standaard, ook gebruik te maken van honderden filters, eigen clinical rules en specifieke. Dit artikel beschrijft het doel en het functioneren van een geneesmiddelenpaspoort in Enschede, Glanerbrug en Losser. Mededeling wordt gedaan van een enquÊte, die in juli 1980 is gehouden onder de artsen en specialisten. Deze enquÊte geeft een indruk van hoe het Enschedese geneesmiddelenpaspoort wordt gehanteerd en gewaardeerd. Vervolgens wordt aangegeven waarom de apothekers van Glanerbrug. Via het medicatiebewakingssysteem Farmedvisie kunnen we electronisch recepten voorschrijven, dat wil zeggen dat recepten digitaal, via het LSP onder andere, naar de apotheek van de patient verstuurd worden Alertheid van arts en apotheker is hierbij geboden, een medicatiebewakingssysteem zou hierbij ondersteunend kunnen zijn. This is a preview of subscription content, log in to check access. Literatuur. 1. Kraaij DJ van, Haagma CJ, Go IH.. Medicatie gebruik en bijwerkingen bij 105 patiënten op een interne afdeling

 • David Irving Dresden.
 • Denver actioncam.
 • Ottobre herfst 2019.
 • ROAR app.
 • Wrat of teek hond.
 • Recente overlijdensberichten Ridderkerk.
 • Kickbox Beverwijk.
 • Wonen in Bergeijk.
 • Digitale camera test.
 • Bollywood movies 2016.
 • Diaz brothers.
 • Cindy Crawford husband.
 • YouTube Al die willen te kaap ren varen.
 • ITV kijken in België.
 • Ongeslachtelijke voortplanting dieren voorbeelden.
 • Broccoli en champignons.
 • DJI Mavic Air Fly More Combo.
 • Tornado Amerika.
 • RIDGID elektrische pijpsnijder.
 • Zilveren ketting Dames Lucardi.
 • 12 afleidingen ECG plakken.
 • Zwijgrecht betekenis.
 • Kelder epoxy hornbach.
 • Percentage allochtoon Rotterdam.
 • Dino age seventeen.
 • Annie Sloan Dark Wax aanbrengen.
 • Cullinan Price.
 • Hoe kom je van flashbacks af.
 • Zwembaden Gent Rozebroeken.
 • 220 naar 380 omvormer.
 • WoW 100 mounts.
 • Kipfilet bakken.
 • Adidas Legging Heren.
 • Home Alone acteur drugs.
 • Maze Runner Safe haven.
 • Big Bazar informatie.
 • Defensie vacatures.
 • Kitesurf shop België.
 • Tornado Amerika.
 • Bekende shots.
 • Beste co sleeper.