Home

Leerplan PAV vvkso 3de graad BSO

leerplannen - vvkso-ict

Leerplannen en lessentabellen so Katholiek Onderwijs

DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2011/7841/046 (vervangt leerplan D/2002/0279/034 met ingang van 1 september 2011) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel. D/2011/7841/046 3de graad bso 1 Uitgangspunte 1e graad. naar LLinkid; Leerplannen en lessentabel eerste graad A en B stroom; 2e graad. aso. in de studierichting... Economie; Grieks; bso. 1e en 2e leerjaar. in de studierichting... Auto; Bouwplaatsmachinist; leerplan Verpleegkund Katholiek Onderwijs Vlaanderen. EN; FR; Mijn vergaderingen; Mijn instellingsgegevens; Bestellen; Over ons; Basis; Secundair; Buitengewoon; Dko; Postinitiee KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraa

voor de helpdesk: mail naar helpdesk.llinkid [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Met de digitale tool LLinkid kun je de nieuwe leerplannen secundair onderwijs op maat aanpassen, de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen vanuit het eigen pedagogisch project KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundai het einde van de graad. Het leerplan zelf geeft geen verdeling tussen het 1e en het 2e leerjaar van de 3e graad. Het leerplan is opgemaakt op basis van de eindtermen PAV in het 1e en 2e leerjaar van de 3e graad BSO. De rode draad hierbij is het geïntegreerd en functioneel werken aan deze eindtermen via een thematische en/of projectmatige aanpak 6 3de graad BSO D/2004/0279/062 AV Maatschappelijke vorming 1 Beginsituatie 1.1 Toelatingsvoorwaarden derde graad BSO De leerlingen die de 3de graad van het BSO aanvangen, hebben een 2de graad van het secundair onderwijs gevolgd. Toch is de groep uitermate heterogeen samengesteld. Zo zijn er leerlingen

Doelgroep: Leerlingen uit de 3de graad BSO Onderwijsnet: Vrij Katholiek onderwijs Leerplan: D/2012/7841/026 (leerplan 3de graad PAV) Leerplandoelstellingen: Informatieverwerving en verwerking: 1. Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selecteren uit: • gesproken teksten; • geschreven teksten Leerplan Maatschappelijke veiligheid: Veiligheidsberoepen (BSO) - 2019-2020 Leerplan Mechanica-Elektriciteit: Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) - 2020-2021 Leerplan Bouw: Ruwbouw (BSO) - 2020-202 3de graad bso - Specialisatiejaar 1 Inleiding en situering van het leerplan Plaats in de lessentabel Zie www.katholiekonderwijs.vlaanderen bij leerplannen & lessentabellen. Wiskunde in het specialisatiejaar Dit leerplan Wiskunde is bestemd voor de leerlingen van het specialisatiejaar (3de jaar van 3de graad bso) Graad Leerplan Toepassingsgebied; 1: 2010/014: voor de eerste graad a-stroom: 1: 2010/018: voor de eerste graad b-stroom: 2: 2012/066: voor de tweede graad tso in Handel en Handel-talen: 2: 2012/057: voor de tweede graad kso en tso in alle studierichtingen kso-tso behalve Handel en Handel-talen: 2: 2010/099: voor de tweede graad bso in alle. BSO - 3e leerjaar - 3e graad 6 PAV (6 lestijden/week) ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het leerplan is opgemaakt op basis van de eindtermen PAV 3e leerjaar van 3e graad BSO. De rode draad hierbij is dat de leerlingen via een thematische en/of projectmatige aanpak, geïntegreerd, functioneel en zelfstandig aan deze eindtermen werken

ORGANISATIE-ASSISTENTIE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2010/7841/051 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraa O:\\leerplan-2002\\3de graad BSO - VVKSO - ICT-coördinatore

ZAKELIJKE COMMUNICATIE NEDERLANDS 3de graad bso VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/042 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwij 7 Plaats van dit leerplan in de lessentabel Studierichting Graad en onderwijsvorm Pedagogische vakbenamingen Administratieve vakbenaming Specifiek gedeelte Derde leerjaar derde graad bso Realisaties matrijzenbouw PV + TV Mechanica/Elektromechanica Minimum 18 uur waarvan minimum 2 uur stage. 3de graad bso 3de leerjaar Leerplan vvkso 2012/028- derde graad 'Brood- en banketbakkerij en confiserie bso' 1. Basiscompetentie Klantgericht handelen, binnen de eigenheid van een organisatie en in samenwerking met een team. 1.1. Klantvriendelijkheid Leerplandoelstelling (= onderliggende competentie) Ondersteunende kennis, vaardigheden en attitudes Handboeken MJP Blz

Kantoor Verkoop Derde Graad Bso Leerplan Secundair

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS NEDERLANDS Derde graad BSO Derde leerjaar Alle studierichtingen Licap - Brussel: - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE.. CONCRETISERING LEERLIJN PAV BSO, deel 1, zonder integratie van MVT. Referentienummer: Regio_Limburg-20170322-29 Dit werkdocument is zeker een uitdaging voor de vakgroep PAV om 1) het leerplan te doorgronden met de nodige aandacht voor de rijkdom in de pedagogisch-didactische ondersteuning (deel 9 van het leerplan)

Leerplan VVKSO: Leerplan doelstellingen en leerinhouden PAV 3de graad BSO: Een loonfiche ontleden: de loonsberekening; het systeem van de sociale zekerheid; Gekende technische problemen bij gebruik van deze quest. Mogelijk ervaart u problemen om de prezi op de pagina 'Verwerking' te laden en op te starten ONTHAAL EN RECREATIE DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL In voege vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhou 3 MODE-VERKOOP DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2003 (Vervangt D/1995/048) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brusse De overheid legt eindtermen en ontwikkelingsdoelen vast, de minimumdoelen van ons onderwijs. Deze minimumdoelen omvatten een minimum aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die de leerlingen moeten bereiken. In het gewoon secundair onderwijs verschillen deze minimumdoelen volgens de graad en - vanaf de 2de graad - ook volgens onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO en TSO) bedrijfsbeheer derde graad bso-kso-tso leerplan secundair onderwijs. september 2008 vvkso brussel d/2008/7841/04

3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2014/7841/035 Vervangt leerplan D/2005/0279/019 vanaf 1 s eptember 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brusse eindtermen PAV voor het 1ste en 2de leerjaar van de 3de graad BSO. Bijgaande concretiseringen zijn geen lesvoorbereidingen. Zij geven mogelijke stappen aan die het realiseren van de eindterm mogelijk maken KANTOOR. VERKOOP . derde GRAAD bso . LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO - BRUSSEL D/2013/7841/009. Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 . Vlaam

Modernisering so Katholiek Onderwijs Vlaandere

3de graad BSO Verkoop 3 D/2004/0279/003A Lessentabel Zie www.vvkso.be 3de graad BSO Verkoop - Algemeen deel 5 D/2004/0279/003A VERKOOP DERDE GRAAD BSO ALGEMEEN DEEL 6 D/2004/0279/003 3de graad BSO Verkoop Inhoud 1 Visie op de studierichting.....9 1.1 1.2 1. ICT - 1ste graad 23 Technisch-technologische vorming - 2de en 3de graad ASO 23 Hoe kan het schoolteam deze nieuwe VOET hanteren ? 25 Informatiebronnen 28. 4 — VOET @ 2010 Woord vooraf In 1997 kreeg het secundair onderwijs voor het eerst te maken met vakoverschrijdende eindterme PAV Studierichting (en): Graad/jaar: 3de graad, 3de leerjaar Schooljaar: 2015- 2016 Leerplannummer: 2014/044 Naam leraar: Planning en opvolging . thema's Aanvang Einde Thema 3de graad BSO, 3de leerjaar Planning en opvolging Leerplandoelstellingen Functionele tekstgeletterdhei Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online PAV Studierichting (en): Graad/jaar: 3de graad, 2de leerjaar Schooljaar: 20145- 2016 Leerplannummer: 2014/035 Naam leraar: Planning en opvolging . thema's Aanvang Einde Thema 3de graad BSO Planning en opvolging Domein. Leerplandoelstellingen. 5 BSO 2014 - 2015 6 BSO 2015 - 2016 planning en opvolging Functionele taalvaardighei

3de graad DBSO Planning en opvolging Domein Leerplandoelstellingen 1ste schooljaar 2014 - 2015 2de schooljaar 2015 - 2016 planning en opvolging Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid De leerlingen kunnen een gezinsbudget opstellen en reflecteren op het beheer ervan OVSG vzw. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. Huis Madou tijdelijk gesloten wegens corona-maatregelen. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel. 02 506 41 5 PAV / ASPV / MAVO / GASV. hulpmiddel: hoe maak ik een cirkeldiagram. Een korte handleiding om een cirkeldiagram te maken. Lees verder over hulpmiddel: Retroweek voor 4 BSO. In deze bundel, opgemaakt voor mijn leerlingen van het 4de Haarzorg, behandelen we een paar van hun rolmodellen uit de jaren 50-tig en 60-tig No category PDF-formaat - vvkso

3de graad - D/2006/0279/027 - aso Sportwetenschappen. Het nieuwe leerplan Sportwetenschappen (2017/001) mocht met ingang van 1 september 2016 in voege gaan. Vanaf 1 september 2017 is er de verplichting voor het eerste jaar van de derde graad, vanaf 1 september 2018 voor het tweede jaar van de derde graad Leerplan vvkso 2012/032 - derde graad 'Restaurant en keuken bso' Basiscompetentie Klantgericht handelen, binnen de ei genhei d van een or gani sati e en i n samenw erki ng met een team. Klantvriendelijkheid De leerling leert: • communicatief vlot en behulpzaam zijn naar klanten Decoratie en restauratie schilderwerk: Leerplan 3de graad 3de leerjaar BSO: VVKSO: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven 1 logistiek derde graad bso specialisatiejaar leerplan secundair onderwijs vvkso brussel vervangt leerplan d/2005/0279/.. Het leerplan houdt niet alleen voor de individuele leerkracht een verplichting tot realisatie in, maar is graad/BSO . 3 Doelgroep . Dit leerplan is bestemd voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs voor de studierichting

In de 2de graad en in mindere mate in de 3de graad kan je overgaan van de ene onderwijsvorm naar een andere. Het is ook mogelijk om van het bso naar het aso, tso of kso over te stappen, maar in dat geval ga je niet over naar een hoger leerjaar. Naar boven. Duaal leren. In de 2de en 3de graad van het tso en bso kan je aan duaal leren doen Een ervaren PAV-leerkracht ontwikkelt gaandeweg de competentie om met de verschillende vooropgestelde doelen 'te spelen' doorheen de verschillende schooljaren. Omdat stedelijk en provinciaal onderwijs binnen PAV doorgaans het leerplan van het GO! volgen, Focus je even op de leerplannen van de tweede graad download bedrijfsbeheer derde graad bso-kso-tso leerplan secundair onderwijs. september 2008 vvkso brussel d/2008/7841/04

Leerplandoelen VVKSO - Weebl

 1. PDF-formaat - VVKSO - ICT-coördinatore
 2. 2011/421/3//D/H TV Recht 2011/421 Het is aangewezen een extra uur Nederlands en/of PAV te voorzien vanuit het complementair derde graad bso 3 Doelgroep Dit leerplan is bestemd voor de leerlingen van de derde graad van het derde leerjaar bso voor de studierichting Veiligheidsberoepen en het bevat volgende vakken van het specifiek.
 3. kinderzorg derde graad bso • derde leerjaar - VVKSO - ICT.

GO! Pro - Nieuwe leerplannen - GO! Pro - Kennisplatform

MAVO leerplannen B-stroom en bovenbouw: leerlijn B-stroom → 2de graad → 3de graad → 7 bso AV dbso: leerlijn niveau 2de graad → niveau 3de graad → niveau 3de leerjaar 3de graad In de inspectieverslagen kunnen we duidelijk terugvinden dat de inspectie het hanteren van een goed uitgewerkte leerlijn binnen het vak zeker apprecieert In een leerplan: Moeten de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die de overheid vastlegt, op herkenbare wijze worden opgenomen Kan het schoolbestuur doelen die het uitdrukkelijk voor zijn leerlingen formuleert, toevoegen Tweede en derde graad: 8 studiedomeinen. Het studieaanbod wordt gebundeld in één schema of matrix met een indeling in 8 studiedomeinen, onderwijsvormen (aso, tso, bso, kso, buso) en finaliteiten.Dat laatste betekent dat studierichtingen voortaan duidelijk aangeven waarop een leerling wordt voorbereid: doorstromen naar het hoger onderwijs (aso, tso, kso), doorstromen naar de arbeidsmarkt (bso. • In de 1ste, 2de en 3de graad zijn er voor elke graad van elk domein basiscompetenties. Die zijn te bereiken door elke leerling. • Voor de 4de graad is er voor elke studierichting een beroewalificatie. Daarin vind je de competenties terug die elke leerling moet verwerven. Naar bove

LP - Frans - ond.vvkso-ict.co

FOTOLASSEN - VVKSO - ICT-coördinatore VERZORGING-VOEDING. Tweede graad BSO. ALGEMEEN DEEL. In voege vanaf september 2000. D/2000/0279/078. Algemeen deel 6 Verzorging-voeding. D/2000/0279/078 2de graad BSO Vakgebonden eindtermen 3de graad Expliciet. Lichamelijke opvoeding (gelijk voor alle studierichtingen, met uitzondering van 3de leerjaar BSO) 1. Ontwikkeling van motorische competenties. De leerlingen: ET 1: kunnen in nieuwe bewegingssituaties verantwoordelijkheid opnemen door gezamenlijk afgesproken veiligheidsregels toe te passen

Organisatie-assistentie 3de Graad Bso Specialisatiejaar

Heb jij een heel brede interesse en wil je graag met bso-leerlingen werken? Dan is PAV of project algemene vakken jou op het lijf geschreven. Het vak wordt gegeven in de 1ste graad (b-stroom) en de 2de en 3de graad van het beroepssecundair onderwijs Buy Bouwplaatsmachinist: Leerplan 3de graad BSO (Licap-leerplannen) 01 by VVKSO (ISBN: 9789068587050) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders Vlak voor de kerstvakantie keurde de Vlaamse Regering de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs goed. Nu is het woord aan het Vlaams Parlement. Lees verder Algemeen. Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs. 06 januari 2021 1 auto-elektriciteit derde graad bso derde leerjaar leerplan secundair onderwijs licap brussel september 2007 (vervangt.

O:\leerplan-2002\3de graad BSO - VVKSO - ICT-coördinatore

ZAKELIJKE COMMUNICATIE NEDERLANDS 3de graad bso - PDF Free

aantal leerlingen per klas beperken (leerplannen = 18) 1 leerkracht PAV per klas, uitzondering voor 1ste graad en 3de leerjaar van de 3de graad. opdrachten PAV groeperen bij enkele leerkrachten. stabiele opdrachtverdeling. minimale materiële vereisten leerplan PAV. opvolging afspraken 8.2 Tweede graad opvolging 3 BSO 2014/2015. opvolging 4. Ik koos voor de 2e graad BSO, maar het spel kan ook door de 3e graad gespeeld worden. Op 20 november 2014 bestond het kinderrechtenverdrag 25 jaar. Veel leerlingen weten niet dat er kinderrechten bestaan of welke rechten dit zijn. Doelstellingen. Leerplandoelstellingen. Leerplan PAV 3e graad BSO (VVKSO - BRUSSEL D/2012/7841/026 personenzorg.vvkso.be vvkso Leerplan PAV 2 e graad BSO (VVKSO - BRUSSEL D/2012/7841/014) Informatieverwerving en -verwerking 1. Onder begeleiding en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selectere

Matrijzenbouw Derde Graad Bso Derde Leerjaar Leerplan

Een school bepaalt zelf de inhoud van de lessen en de onderwijsmethode. De overheid legt wel enkele basisregels op die de kwaliteit van het onderwijs moeten verzekeren. Zo moeten in het gewoon basisonderwijs ten minste de volgende leergebieden aan bod komen:. Lichamelijke opvoedin PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS 3de graad BSO Design; Technology; Travel; Explore all categories; pov leerplan pav derde graad 2002-4-4-a-1-iii-d. Home; Documents; Pov Leerplan PAV Derde Graad 2002-4-4-A-1-III-D; See Full Reader. prev. next. out of 120. Post on 07-Aug-2015. 87 views. Category: Documents. 7.

Vlaams Verbond Van Het Katholiek Secundair Onderwijs

Leermateriaal: PAV - MAVO Pedagogische begeleidin

7 Project algemene vakken, leerplan tweede graad BSO, VVKSO, Brussel, september 2012, p31. PAV 2.1 Profiel van de BSO-leerling Ondanks de heterogeniteit binnen het beroepsonderwijs, kunnen we vaststellen dat over het algemeen de taalvaardigheid bij BSO-leerlingen beperkt ontwikkeld is. Zowel allochtone al graad BSO hebben opgelopen doorheen hun schoolloopbaan of spelen factoren zoals thuistaal, leerplan van het VVKSO, geeft weer welke evolutie per graad wordt verwacht van de (PAV) niet anders. Daarom werd in 2013 door middel van een grootschalige peilingstoets nagegaan, door het Ministerie van Onderwijs en Vorming,.

Hoe solliciteren, hoeveel verdien je, wat houdt je job in, wat zijn je loopbaanmogelijkhede Vergelijking leerplannen GO! - VVKSO - POV Leerplangegevens Situering leerplan BSO, Plant, Dier en Milieu, 2° graad (leerjaar.. De methodes Frans van Pelckmans voor het Secundair Onderwijs bevatten educatieve lesmaterialen en schoolboeken op maat. Ontdek het aanbod van Pelckmans hier vvkso-ict.com anti-chronologisch overzicht van berichten i.v.m. onderwij ; ond.vvkso-ict.com RONDE van VLAANDEREN december 2013 Powerpoint voorstelling Schema leerlingenloopbaan Overzicht studiedomeinen Toelichting voorstel derde graad Analys ; ond.vvkso-ict.com Vvksobe Secundair onderwijs Katholiek Onderwi

De studenten kunnen een thema situeren in de leerlijn PAV. Een leerlijn kunnen uitzetten is hierbij een basisvaardigheid waarbij de studenten vlot kunnen werken met de leerplannen PAV (2de en 3de graad en derde jaar van de 3de graad) zoals die gepubliceerd zijn op de website van het VVKSO Voorstelling van het nieuwe leerplan van het specialisatiejaar Logistics op de netwerkdagen van het VVKSO van 4 en 5 november in Blankenberge. stages • Studierichtingsprofiel Logistics • Samenhang 3de graad • Samenwerking met andere vakken Specialisatiejaren bso: stages • Geen afzonderlijk leerplan • Binnen het. Het open leerplan, de ervaring van de andere algemene vakken, o.a. PAV tonen eenzelfde bekommernis over het ontbreken van elementaire basiskennis bij BSO-lln, Ondersteuningsbijeenkomst godsdienstleraren werkzaam in 2de en 3de graad BSO.

 • Betonnen vrachtwagen Scania.
 • Algen biologie.
 • Jukebox reparatie Obdam.
 • Tegels snijden met de hand.
 • Myanimelist search engine.
 • Queen Live Aid.
 • Chloorhexidine of waterstofperoxide.
 • Most realistic war movies.
 • Fotografica nl.
 • Kindvriendelijke vogel.
 • Spanning Tree uitleg.
 • Elektrische zitmaaier Husqvarna.
 • KU Leuven Campus Brussel rechten.
 • Huel review men's health.
 • Nieuwe knie Mill.
 • Blurb InDesign.
 • Psychiatrie ziekenhuis.
 • Aerochamber blauw.
 • Iemand keihard terugpakken.
 • Www bataljonartillerie be.
 • Lion King Simba.
 • Outdoor laarzen dames brede kuit.
 • Hoe lang boerenkool bewaren.
 • Nike MD Runner 2 dames groen.
 • Grace and Frankie Wiki.
 • UAZ 452 for sale.
 • Mambo Beach Waterpark.
 • Seed vault osrs.
 • Nike Air Max Thea mica green.
 • Feestzaal Roeselare.
 • Sting 2021 Tour.
 • Welke Pokémon tegen Scizor.
 • ELLE Eten abonnement.
 • Oosterse stoffen.
 • SpeedFan download not working.
 • Onderprikkeling baby.
 • Verspringen met springplank.
 • Mannelijk varken.
 • Douglas veranda op maat.
 • What is the most popular G Shock?.
 • Omtrek voetbal.