Home

Opdrachten van het RIZIV

Opdrachten .:. BVAS - RIZIV

Jaarverslag 2015 - RIZIV

Overheidsopdrachten - RIZIV

Opdrachten van het RIZIV - LupusAlgemee

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina's. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, thema, datum bijwerking). Om rechtstreeks documenten terug te vinden, gebruikt u best de opzoeking in de rubriek Documenten Het Observatoire social européen (OSE - European Social Observatory) volgt, in opdracht van het RIZIV, de maatregelen en evoluties inzake gezondheidszorg op in het kader van de Europese gemeenschap. Op regelmatige tijdstippen brengt het Observatoire hierover verslag uit aan het Verzekeringscomité en de Algemene raad Wanneer het bedrag van de betwiste verstrekkingen kleiner is dan of gelijk aan 3.000 EUR en de zorgverlener het volledige bedrag terugbetaalt binnen twee maanden na kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling, eindigt de procedure; en/of . een administratieve geldboete (afhankelijk van de inbreuk) van: 5 à 200% van het betwiste bedra

o de opdrachten van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) toelichten o de werkwijze van de DGEC in zijn relatie met de zorgverleners uiteenzetten o de soorten inbreuken, maatregelen en de ermee verbonden procedures uitleggen. Het Directie Informatie van de DGEC heeft deze brochure opgesteld in de hoop met deze informati Rollen, opdrachten & initiatieven van de ziekenfondsen in de gezondheidszorg 1 Inleiding De ziekenfondsen nemen een belangrijke plaats in in onze sociale zekerheid. De wet van 6 augustus 1990 (artikel 2, §1), definieert ze als volgt: het zijn vereni-gingen van natuurlijke personen die het bevorderen van het fysiek, psychisc

PREVENTIEVE OPDRACHT VAN DE GENEESHERENINSPECTEURS VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET RIZIV Het Bureau van de Nationale raad, dat om uitleg werd gevraagd in verband met de juiste draagwijdte van de nieuwe opdracht van de geneeshereninspecteurs van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering in de ziekenhuizen met het doel inbreuken op de regeling van de. Wij zijn gestructureerd in een centraal en een provinciaal niveau. Centraal niveau . De Algemene directie staat onder de leiding van een arts-directeur-generaal, leidend ambtenaar, en zijn managementteam.. Er zijn 3 entiteiten. De directie 'Controle' Deze directie wordt geleid door een arts-inspecteur-generaal verantwoordelijk is voor de uitbouw en realisatie van het totale controlebeleid. Daarnaast heeft het Observatoire ook de opdracht gekregen een elektronische nieuwsbrief op te stellen met nieuws over de gezondheidszorg uit Europa. Deze nieuwsbrief is beschikbaar op de website van het Observatoire en ook op de website van het RIZIV RIZIV Publicatiedatum. 1/09/2016 Publicatietype. Infobrochure. Thema's. Controle. Volgende onderwerpen komen aan bod. hoe zijn we georganiseerd? hoe we onze opdracht vervullen? hoe het contact tussen zorgverleners en onze dienst welke procedures daar het gevolg kunnen van zijn? Hoe die procedures verlopen? Hoe kunt u de brochure.

De e-learning bibliotheek van het RIZIV staat voor iedereen klaar, 7 dagen op 7. De cursussen richten zich tot alle zorgverleners maar ook studenten en patiënten kunnen ze volgen.. Expertgroepen maken deze cursussen, in opdracht van het RIZIV of de Federale overheidsdienst Volksgezondheid De diverse opdrachten van het Observatorium staan in hoofdstuk 1 beschreven, waaronder ook het jaarlijks neerleggen van een Jaarverslag, dat werd uitgewerkt in samenwerking tussen het RIZIV en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Ve iligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De Dienst voor uitkeringen - RIZIV

verzorging en de Communicatiecel van het RIZIV, en de deelneming van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Grafisch ontwerp: Communicatiecel van het RIZIV Foto's: Ab initio en Verypics Wettelijk depot: D/2015/0401/50 Infobox INAMI - Wegwijzer naar de reglementering voor de paramedici - December 2015 Infobox RIZIV zijn vertegenwoordigd in de verscheidene comités die bij het RIZIV zijn ingesteld: zij spelen een belangrijke rol bij het beheer en de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen in opdracht van het RIZIV · Lees meer; Studie naar het effect van de Belgische antibioticacampagnes in opdracht van de minister van Volksgezondheid (i.s.m. Universiteit Antwerpen en UHasselt) · Lees meer; Selectiecriteria en koste Het Observatorium voor chronische ziekten (RIZIV) evalueert de behoeften van chronische patiënten. Als adviesorgaan brengt het Observatorium adviezen uit, op eigen initiatief, op vraag van een beslissingsorgaan van het RIZIV of op vraag van de minister

Raadpleeg ook het overzicht van onze publicaties die per categorie gegroepeerd zijn. U vindt daar een beknopt overzicht van onze belangrijkste publicaties. Onze Documentatiedienst heeft ook een uitgebreide boekencollectie. U kunt erin opzoeken via de online catalogus en ze ter plaatse op het RIZIV raadplegen Frequent gebruik van de website van het RIZIV, o.a. voor raadplegen van de nomenclatuur, honoraria, terugbetalingstarieven en -modaliteiten, Individuele opdrachten In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit specifiek onderdeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van de Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft om meer coherentie te brengen in de organisatie van de opdrachten van de verschillende diensten van het RIZIV op het vlak van arbeidsongeschiktheid door de bevoegdheden met betrekking tot de. Marleen De Pover: Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chroni-sche ziekten Hendrik Van Gansbeke is algemeen coördi-nator van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen en bestuurslid van het NVKVV. Hij vertegen-woordigt het NVKVV in de Algemene Raad en in verschillende commissies van het RIZIV geneeskundige verzorging van het RIZIV moeten voldoen. Deze minimale criteria zijn : - de samenstelling van de equipes; - de opdrachten van de equipes; - de werkingsvoorwaarden van de equipes; - het minimum aantal patiënten dat de equipes moeten hebben gevolgd vóór de overeenkomsten inwerking treden. Art. 2. § 1 De organen van het RIZIV Verschillende organen beheren de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de toepassing van de reglementerig op de medische ongevallen. Een overzicht

verzorging en de Communicatiecel van het RIZIV, en de deelneming van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Grafisch ontwerp: Communicatiecel van het RIZIV Foto's: Ab initio en Verypics Wettelijk depot: D/2015/0401/50 Infobox INAMI - Wegwijzer naar de reglementering voor de paramedici - December 2015 Infobox RIZIV Krachtens dezelfde wet omvatten de algemene opdrachten van de ziekenfond-sen: de uitvoering van de verplichte verzekering voor ziekte en invaliditeit, het verlenen van hulp, voorlichting en bijstand aan hun leden en de organisatie van aanvullende verzekeringsdiensten. Door hun deelname aan de verschillende overlegorganen van het Rijksinstituu

Het RIZIV - RIZIV

Kennis van de sociale en politieke context waarin het RIZIV zijn opdrachten uitvoert. Generieke management- en leidinggevende competenties Manier van denken. analytisch vermogen flexibel en vernieuwend denken visie en integratievermogen ; Manier van omgaan binnen de HR-omgeving. coachen, motiveren en ontwikkelen van het personee Inleiding. Een authentieke bron is een database die als referentie geldt voor de authenticatie, controle of consolidatie van informatie die nodig is voor het effectieve gebruik van toepassingen of informaticadiensten, in casu op het vlak van e-gezondheid voor wat het eHealth-platform en zijn toepassingen betreft.. Deze authentieke bron kan zelf samengesteld zijn uit een aantal databases. 2.1 Administratieve structuur van het RIZIV Een van de opdrachten van het Rijjksinstituut voor Ziekte­ en Invaliditeitsverzeke­ ring (RIZIV) bestaat uit het organiseren van de uitkeringsverzekering. Het beheer en de administratie van die verzekering zijn toevertrouwd aan de verzekerings Brief van de Nationale Raad aan de heer R. DELAHAYE en aan de heer F. PRAET: De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 21 maart 1998 uw brief van 25 november 1997 betreffende de mededeling aan het Riziv van bepaalde door de raden van de Orde van geneesheren uitgesproken disciplinaire sancties

OPDRACHTEN De adviserend geneesheer heeft als voornaamste opdracht het beoordelen en nakijken of iemand al dan niet recht heeft Hij stuurt dan een verslag naar het RIZIV en stelt een periode van verlenging voor van je arbeidsongeschiktheid. Na 1 jaar gaat je 'primaire arbeidsongeschikt Het Verzekeringscomité in het RIZIV kende een aanpassing van de samenstelling. Het NVKVV heeft een vertegenwoordiger zowel in de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen - Verzekeringsinstellingen alsook in de het Verzekeringscomité en de Algemene Raad. Dalende uitgaven. De honoraria werden vanaf 01/01/2018 geïndexeerd met 1,68% voorgesteld binnen de medicomut en binnen de Algemene Directie van het RIZIV zijn sinds december 2018 reeds de nodige initiatieven genomen en budgetten voorzien voor een structurele hevorming van de nomenclatuur, op basis van deze methodologie. Op vlak van het budget van financiële middelen werd opdracht gegeven voor een studi Vooral het feit dat die opdrachten als vanzelfsprekend onderdeel worden beschouwd van de maatschappelijke opdracht van de huisartsen maakt dat het niet altijd duidelijk is hoe die opdrachten vergoed dienen te worden. (GVVH) kan gemaakt worden ten laste van het RIZIV

We vermelden onze opdrachten, statistieken, reglementering en publicaties. Het RIZIV, een e-instelling Verschillende diensten hebben hun interne processen en dossiers gedigitaliseerd en samenwerking met andere federale instellingen dragen wij hoog in het vaandel, ook op het vlak van onze ICT diëtisten: diabeteseducatie, individueel of in groep. apothekers: aansporen tot therapietrouw, individueel of in groep. verpleegkundigen: opvolgingsbezoek / zelfzorgondersteuning, individueel bij de patiënt thuis. kinesitherapeuten: educatie in groep, aansporen tot lichaamsbeweging De Minister van Zelfstandigen David Clarinval heeft beslist dat de uitkeringen van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen of vrijwillige onderbreking, die in 2020 werden uitbetaald aan de zelfstandigen die hun activiteiten hebben onderbroken omwille van de Coronacrisis en die in het kader van de personenbelasting winsten en/of baten genieten (fiscale fiche 281.50), niet. 1 Hoofdstuk 1, Inleiding: opzet en verloop van het onderzoek In het najaar 2013 organiseerde de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met ResearchAnalysisVision, een survey-onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Een representatie

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Buslijn 178 van De Lijn (Brussel - Limburg): snelle verbinding met lage frequentie - Dienstregeling Trein . Als u met de trein rijdt tot Brussel-Centraal of Brussel-Schuman of als u in het treinstation van Merode uitstapt (lijn 26 Vilvoorde-Halle), neem dan metrolijn 1 richting Stokkel en stap uit aan metrohalte Montgomery Sinds 4 mei heeft het triagecentrum er een nieuwe opdracht bijgekregen, namelijk het testen van patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts en die voldoen aan de geldende gevalsdefinitie. Het Riziv beloofde heel snel om vergoeding te voorzien voor de opstart, de medische consulten en een vergoeding voor de medische coördinatie, het administratief personeel en de verpleegkundigen van het eerste of het tweede semester van het jaar. De precieze emddatum van de raamovereenkomst zal in de kenmsgevmg worden vermeld. Onvermmderd de gevallen van verbrekmg zoals bedoeld m artikelen 47, § 2, 1°, 60, eerste lid, 3°, 61 en 62 van het konmklijk besluit van 14 januan 2013, behouden de partijen zic HOME 02 Kinesitherapeut De digitalisering van uw RIZIV Sociaal Statuut Activiteitsverklaring Digitale procedure Het doel van de digitalisering van de procedure is het vereenvoudigen van de taak van de zorgverleners. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen om informatie te verzamelen over de situatie en activiteiten van zorgverleners voor de vertegenwoordigmg in rechte van het RIZIV en/of het leveren van juridische adviezen door juristen of advocaten in dossiers betreffende de zaken die bij het Ponds 3.1 In geval van betwistmgen met betrekkmg tot de uitvoermg van de opdracht zal het Belgische recht toepasselijk zijn

Wat zijn de taken van het Beheerscomité? Het Beheerscomité van het FMO: beheert samen met het FMO en zijn directeur-generaal de opdrachten die bepaald zijn in de wet van 31 maart 2010; stelt de rekeningen vast en maakt de begroting op met betrekking tot de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg, zoals die vastgesteld is in de wet van 31 maart 201 opdracht zelf nieuwe systemen van gegevensregistratie op te zetten. In het kader van deze opdrachten worden een reeks informatie- en rapporteringstromen van en naar het Observatorium voorzien waarbij het RIZIV en de FOD VVVL de bij hen beschikbare gegevens meedelen die het Observatorium nodig acht4. 1 Belgisch Staatsblad van 25 juli 200

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het RSVZ hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We gebruiken je persoonsgegevens volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen i Strafrechtelijke opdracht van het arbeidsauditoraat. In strafzaken staat het arbeidsauditoraat in voor de sociale handhaving. Het onderzoekt de strafbare inbreuken op de sociale wetgeving en verleent hieraan een passende vervolging. (RIZIV) Inspectie Werk en sociale economie Vlaamse Gemeenschap (IWSE - WSE Uw gezondheidszorg, Uw mening telt! Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar aanleiding van zijn gouden jubileu De opdrachten van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit Sinds 2011, heeft dit Observatorium volgende opdrachten: het verzamelen van gegevens inzake patiëntenmobiliteit, meer bepaald over het aantal patiënten die niet ressorteren onder een Belgisch ziekenfonds dat behandeld wordt in Belgische ziekenhuizen, over de behandeling die zij ontvangen, en over hun land van herkomst

De organen van de Dienst voor geneeskundige verzorging - RIZIV

 1. 7 Specificiteit van het RIZIV diabetes zorgpad.....38 7.1 Criteria voor opname in het diabetes zorgpad Zo lijkt het niet de opdracht van deze werkgroep te zijn om adviezen te formuleren voor het dossier van de geneesheer specialist, noch als onderdeel van het ziekenhuisdossier e
 2. Tot premiejaar 2019 moest u als arts het Riziv-sociaal statuut formeel aanvragen met een papieren modelformulier dat u ontving van het Riziv en/of van uw verzekeraar of pensioeninstelling en dat u aangetekend moest opsturen naar het Riziv. Vanaf premiejaar 2020 is een voorafgaande papieren aanvraag echter niet meer nodig
 3. Het Openbaar Ministerie bij de arbeidsjurisdicties is samengesteld uit magistraten van het arbeidsauditoraat en van het arbeidsauditoraat-generaal die hun ambt vervullen binnen het rechtsgebied van de rechtbank waaraan zij verbonden zijn. De magistraten van de arbeidsauditoraten hebben burgerrechtelijke en strafrechtelijke opdrachten
 4. Een van de opdrachten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is het aansturen van de acties die de arrondissementscellen voeren in het kader van hun strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale fraude. Deze acties kaderen in de uitvoering van het jaarlijks actieplan, gericht op de strijd tegen de sociale fraude

59 Riziv-administratie Riziv-administratie Overdracht bevoegdheden: Budget ouderen (3,2 miljard ) Verdeling Aantal bejaarden > 80j 59. 60 Riziv-administratie Riziv-administratie De Overeenkomstencommissie Wetgeving: Wet verplichte verzekering geneeskundige verzorging van 14 juli 1994 art. 34, 11 en 12 KB 3 juli 1996 art. 147 en volgende: let op! Recente wijzigingen via KB 5 december 2012. worden toevertrouwd via beheerscontracten en de delegatie van opdrachten van openbare dienst op verschillende bevoegdheidsniveaus in België. Paragraaf 6, ten slotte, herinnert aan het belang van investeringen om de kwaliteit van de openbare diensten te waarborgen. 1. De organisatie van de openbare dienste Het afbouwen van benzodiazepines (Ugent) Naar een rationeel gebruik van benzodiazepines Gefinancierd door Fonds Verslavingen FOD Volksgezondheid - RIZIV . Even kort voorstellen diverse benzo-themata •Elektronische leermodule het benzo-consult _ •Livetraining met simulatiepatiënt(e) •In opdracht van & gefinancierd door Fonds.

Partnerschap VDAB, GTB, RIZIV en ziekenfondsen werkt | VDAB

Zoeken - RIZIV

Onze missie De Vereniging van Wijkgezondheidscentra wenst bij te dragen aan een toegankelijke, toekomstgerichte en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. Ze werkt samen met andere partners op de eerste lijn aan het realiseren van gezondheid als basisrecht voor allen en aan het verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid. Als koepelorganisatie van de.. Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin om samen met de applicatieverantwoordelijken ervoor te zorgen dat de softwarepakketten die in de gezondheidszorgsector worden aangeboden veilig zijn, aan de functionele behoeften van de zorgverstrekkers en van de overheid voldoen en in overeenstemming zijn met de strategische en operationele doelstellingen van de Roadmap eGezondheid. Gegevensinzameling betreffende het patiënteel van de algemeen geneeskundigen Naar aanleiding van de bestudering van het koninklijk besluit van 21 september 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake de gegevensinzameling. Terzelfdertijd werd de Macrobudgettaire Dienst opdracht gegeven het secretariaat van het monitoringcomité te organiseren. Dit comité heeft in 2011 zijn werkzaamheden voortgezet. Zijn opdracht bestaat erin de evolutie van de ontvangsten en de uitgaven van de Staat op te volgen, vooruitzichten te formuleren en regelmatig nauwkeurig verslag uit te brengen over de huidige en de toekomstige. Het Riziv nam nog bijkomende versoepelingsmaatregelen om de continuïteit van de zorg te garanderen tijdens de Covid-19-crisis. Ze zijn van toepassing vanaf 1 maart voor de volledige duurtijd van deze crisis. Concreet wordt de termijn aangepast voor de schriftelijke bevestiging van een mondeling voorschrift (in noodgevallen) van een arts. Andere termijnen, aantallen en frequenties blijven.

een RIZIV-nummer; een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering beroepsaansprakelijkheid. Je verklaart dat je kennis nam van de opdracht in het medisch preventief of prenataal consultaanbod en de daarbij vastgelegde bepalingen, via het doorlopen van een digitaal startpakket RIZIV - Wijzigingen in artikel 8 - Koninklijk besluit van 23-03-2018 RIZIV - Het verpleegdossier - Richtlijn van 23 mei 2011 van het Verzekeringscomité (in werking getreden op 1 juni 2012) RIZIV DGEC - Opdrachten en procedures ; DGEC - Educatief project zorgverleners (Startende verpleegkundige). bijdrage van het RIZIV, hetzij de bevestiging van de vaststaande vordering op de sociale voordelen RIZIV ontvangen hebben. Artikel 4: Contractuele basis en onbetwistbaarheid . opdrachten te vervullen binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van ons uitgaande Volgens de reglementering van het RIZIV zijn de uitkeringen toegekend door de ziekenfondsen niet cumuleerbaar met de uitkeringen die de RVA u betaalt in het kader van het verlof voor pleegzorgen. Indien u meer informatie wenst over dit cumulatieverbod en de eventuele gevolgen ervan, neemt u best contact op met uw ziekenfonds of met het RIZIV Geneesheer‑inspecteur van het RIZIV ‑ Inbeslagname van medische gegevens. Sinds de wijziging van de Wet op de Arbeidsinspectie van 22.12.1989 hebben de geneesheren‑inspecteurs van het RIZIV nu de mogelijkheid om, naast het nemen van inzage van documenten, ook een inbeslagname uit te voeren tegen ontvangstbewijs

Gezondheidszorg in Europa - RIZIV

 1. 7 Specificiteit van het RIZIV diabetes zorgpad.....38 7.1 Criteria voor opname in het diabetes zorgpad Zo lijkt het niet de opdracht van deze werkgroep te zijn om adviezen te formuleren voor het dossier van de geneesheer specialist, noch als onderdeel van het ziekenhuisdossier e
 2. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar aanleiding van zijn gouden jubileum. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (154 blz.) - TOR 2014/13
 3. Die dienst moet de gegevens daarna volgens bepaalde regels opmaken en aan de verzekeringsinstellingen en aan het RIZIV bezorgen. 14/07/2020. opdracht, samenstelling De verplichte ziekteverzekering betaalt bepaalde types van medische voeding terug (volledig of gedeeltelijk). Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van het.
 4. 2019 www.kce.fgov.be kce report 313a health services research de performantie van het belgische gezondheidssysteem - rapport 2019 carl devos, audrey cordon, mÉlanie lefÈvre, caroline obyn, franÇoise renard, nicolas bouckaert, sophie gerkens
 5. derd met de RIZIV-bijdrage) dient u in uw belastingaangifte 5% aan te geven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vanaf de 65e verjaardag, of tussen 3,5% en 5% van het volledige belastbare kapitaal (excl. winstdeelne

Maatregelen opgelegd aan zorgverleners voor inbreuken op

'Pro-Q-Kine' transformeert van pilootproject in een onafhankelijke vzw, die de ontwikkeling, het beheer en de implementatie van het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie uitvoert in opdracht van het RIZIV. De organisatie wordt gestuurd voor én door kinesitherapeuten De opdracht van de arbeidsgeneesheer Werkgevers zijn verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor de gezondheid en het welzijn van hun werkne-mers op het werk1. De arbeidsgeneesheer - ook bedrijfsarts genoemd - moet preventief nagaan hoe het daarmee staat. De arbeidsgeneesheer onderzoekt de werknemers in func • Datum van de kwalificatie Wie de details wil kennen van de geconventioneerde uurregeling van een gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekker kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met het Riziv voor deze bijkomende informatie. Ook op de website van uw ziekenfonds kunt u opzoeken of uw arts al dan niet geconventioneerd is Het ASGB/kartel heeft kennis genomen van de nota 'Redelijke en verantwoorde verloning voor artsen binnen de gezondheidszorg: Aanzet tot ethische reflectie' van de CM en het interview met de heer Luc Van Gorp, voorzitter van de CM, in de krant De Morgen van 1 februari 2021.. Met de grote lijnen zijn we het uiteraard eens. Herijking is immers al jaren een van de belangrijkste programmapunten.

Preventieve opdracht van de geneesheren-inspecteurs van de

In opdracht van het RIZIV ontwikkelt en beheert Pro-Q-Kine vzw het kwaliteitsbevorderend systeem voor kinesitherapeuten in België om meer erkenning en visibiliteit van het beroep kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg te krijgen. Als onafhankelijke organisatie wordt Pro-Q-Kine geleid door een dagelijks bestuur. In het kader van hun opdrachten verwerken het RSVZ en de FPD, grote hoeveelheden persoonlijke Gegevens over het beheer van de wettelijke pensioenrechten: RIZIV, RVA, andere openbare instellingen. Gegevens over andere pensioenstelsels: andere binnenlandse en buitenlands Onze visie en opdracht Wij zijn een regionaal, gespecialiseerd revalidatiecentrum voor de diagnose- en behandeling van p, kl en kinderen met ontwikkelingsproblemen. De overheid voorziet binnen de sociale zekerheid (het RIZIV) hulp voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen via terugbetaling door de mutualiteit ernstige vragen over de kwalificaties van de controlegeneesheren van het RIZIV. Via via hoorden we dat het RIZIV veel patiënten werkbekwaam verklaart en dat men erop rekent dat de betrokkenen niet in beroep gaan. Deze beslissing van de controlegeneesheren is volgens ons niet genomen op basi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - WikipediaPPT - GOEDE PRAKTIJK Strategische ICT-toepassing: de

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - RIZIV

Opdracht 2: Het belang van de Medische Raad en andere Comités. Vraag aan de stagemeester een stukje uit het verslag van de Medische Raad en bespreek wat de wettelijke basis, termijn e.d. is van wat er in het verslag staat. Opdracht 10: RIZIV conventies in je eigen specialisme Software voor thuisverpleging, verpleegkundige en vroedvrouwen. - Soins infirmiers à domicile, infirmier, infirmière et sages-femmes Uw gezondheidszorg, Uw mening telt! Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar aanleiding van zijn gouden jubileum. Research output: Book/Report › Commissioned report › Researc

PPT - Nieuwe nomenclatuur thuisverpleging PowerPoint

Zodra het opgebouwde kapitaal op uw contract (door uw eigen stortingen en die van het RIZIV) € 10.000 bedraagt, kunt u dit gebruiken voor de aankoop of renovatie van een onroerend goed. Na enkele jaren heeft u dus een mooi kapitaal om te gebruiken voor de aankoop van een woning Het RIZIV keert jaarlijks een bijdrage uit aan apothekers die de RIZIV-conventie hebben ondertekend. Ik wens de RIZIV-conventie en de documenten van het RIZIV-contract te ontvangen. Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming De patiënten moeten wel ontwaakt zijn uit de coma en in staat zijn om minimaal te reageren op prikkels en opdrachten. Volgens de revalidatieovereenkomst tussen het Revalidatiecentrum van het UZ Gent en het RIZIV mag de revalidatie van een patiënt met meervoudige orthopedische letsels of een amputatie maximaal 12 maanden duren Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM) is de landsbond van de socialistische ziekenfondsen. In Vlaanderen gaat het om de ziekenfondsen Bond Moyson in West- en Oost-Vlaanderen, De VoorZorg in Antwerpen, De Voorzorg in Limburg en FSMB in Brussel en Vlaams-Brabant. Rol en opdracht Ons ziekenfonds heeft als streefdoel het bevorderen van het fysiek, psychisc Ontdek meer dan 32750 freelance jobs in België. FreelanceNetwork.be brengt freelancers en opdrachtgevers samen. Plaats nu een gratis job en kom in contact met freelancers

 • Planten op vensterbank tegen inkijk.
 • Welke blaasinstrumenten zijn er.
 • Karel de Grote weetjes.
 • Xbox One adapter.
 • Kat gestoken door hommel.
 • Slikproblemen Logopedie.
 • Hand , voet mond ziekte kwijlen.
 • Quesadilla recept vega.
 • Samsung Galaxy S5 Neo kopen.
 • Waar verlaten impulsen het ruggenmerg.
 • Heel Holland Bakt logo.
 • Thor trailer.
 • F.C. De Kampioenen pascal.
 • California Dreaming betekenis.
 • Iets leuks voor in de tuin.
 • Heidense feestdagen.
 • Angels broeken Bijenkorf.
 • Roos tattoo pols.
 • Natterman hoestdrank kind.
 • Bonen slowcooker.
 • A6 Word template.
 • Opleiding trambestuurder De Lijn.
 • Gepeizen betekenis.
 • Vergrotingsfactor inhoud.
 • Zonnebrand Spray Kruidvat.
 • Recept linzen quiche.
 • Oud Correspondenten NOS.
 • Haakjes dakgoot kerstverlichting.
 • Snuifkit.
 • Kenya religion.
 • Zundapp waterkoeling cilinder.
 • Getrouwde man kiest voor mij.
 • OSG west friesland Magister.
 • Bijenkorf rugzak heren.
 • Autoverhuur Hoorn.
 • Batman filmserie.
 • Flat Earth documentaire.
 • Titanic 2 budget.
 • One day project.
 • Omroep West presentatoren.
 • Telefoonnummer Amazon Duitsland.