Home

AVG werkgever

Top 10 beste antivirus 2020 - 100% gratis antiviru

Uw werkgever moet daarbij wel voldoen aan de voorwaarden uit onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Algemene controle Uw werkgever kan bijvoorbeeld steekproefsgewijs monitoren of er verboden gebruik van e-mail of internet plaatsvindt De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie als het gaat om het naleven van de privacywetgeving. Met welke veranderingen dient u als werkgever rekening te houden? U heeft o.a. een ruimere informatieplicht en moet een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Lees meer in dit blog Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de AVG op een rijtje gezet

De nieuwe privacy wetgeving houdt de gemoederen flink bezig. Er verandert vanaf 25 mei 2018 met de komst van de Europese privacy verordening (AVG) veel. Werknemers krijgen meer rechten en werkgevers meer plichten. Het leidt tot allerlei praktische vragen. Bijvoorbeeld wat er straks nog in een personeelsdossier bewaard mag worden. Het antwoord staat niet in.. Die conclusie lijkt inderdaad in lijn met de AVG. De werkgever heeft geen wettelijke plicht, ook vervult hij in beginsel geen taak van algemeen belang. En bij medische gegevens kan een werkgever zich ook niet beroepen op het gerechtvaardigd belang. Toestemming alleen in uitzonderlijke situaties Zo dient iedere organisatie die met persoonsgegevens omgaat voor 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd te hebben. Dat geldt ook voor Arbo Unie. Om u als werkgever hier goed over te informeren, treft u hierna meer informatie aan in de vorm van een aantal veel gestelde vragen Op 25 mei 2018 verandert de privacywetgeving. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in de gehele EU geldt en stuk uitgebreider is. Welke consequenties heeft dit voor het opslaan van gegevens van sollicitanten? Mogen cv's nog wel bewaard worden en kun je als bedrijf nog wel een talentpool opbouwen Uw werkgever mag alleen gegevens over uw ras in uw personeelsdossier opnemen als dat nodig is om u te kunnen identificeren of om een voorkeursbeleid (positieve discriminatie) toe te passen.. Identificatie. Het gebruik van gegevens over uw ras kan onvermijdelijk zijn om u te identificeren. Bijvoorbeeld als uw werkgever veel werknemers in dienst heeft en hun identiteit wil vaststellen voordat ze.

Verstrekken van personeelsgegevens Autoriteit

Nee. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het burgerservicenummer (BSN) geen bijzonder persoonsgegeven. In de Uitvoeringswet AVG (UAVG) wordt het BSN niet als bijzonder persoonsgegeven aangemerkt. Wel mogen de Europese lidstaten onder de AVG zelf voorwaarden stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN De AVG op kent een aantal punten een overlap met de Wbp, maar de AVG introduceert ook een aantal nieuwe rechten en verplichtingen. Deze nieuwe rechten en plichten hebben vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt een aantal belangrijke gevolgen waarop u zich als werkgever tijdig zal moeten voorbereiden Je wilt klanten benaderen maar je weet niet of dit mag vanwege de AVG privacyregels. Aan de hand van 10 vragen bepaal jij welke acties je moet nemen om aan de wet te voldoen. Zo word jij AVG-proof en voorkom je een boete

Een werkgever mag alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor de werkgever om te weten. Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het voor een werkgever noodzakelijk om informatie te hebben waarmee hij kan bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de betreffende werknemer De kosten daarvan zijn voor rekening van de werkgever. 7. Sancties. Het sanctieregime is onder de AVG aanmerkelijk verzwaard. Naast het opleggen van een last onder dwangsom en bestuursdwang kan de AP onder de AVG sneller een boete opleggen: zij is niet langer verplicht eerst een bindende aanwijzing op te leggen Werkgevers hebben veel mogelijkheden om gegevens over hun personeel te verzamelen. Dit is niet verboden, mits de controle voldoet aan de voorwaarden uit de AVG Wat betekent de nieuwe AVG voor u als werkgever bij de uitwisseling van informatie met ArboNed? Als werkgever bent en blijft u verantwoordelijk voor het toesturen van de juiste informatie over werknemers met wie wij een behandelrelatie aangaan, via IT&Care naar ArboNed (zie vraag hieronder) Alcohol- en drugstesten op het werk en de AVG. Werkgevers hebben er een groot belang bij dat het personeel niet onder de invloed van alcohol of drugs werkt. Zeker in sectoren waarin de veiligheid een hoge prioriteit heeft, zoals de transport, energie en zware industrie

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) - ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) - krijgt jouw organisatie een grotere verantwoordelijkheid om de privacy van personen te beschermen. Welke gevolgen heeft de AVG voor de bewaartermijn van jouw personeelsgegevens? We geven antwoord op 3 vragen Een werkgever mag slechts op bepaalde, in de AVG genoemde, gronden gegevens van werknemers verwerken. Dit mag in de volgende situaties: Als de verwerking nodig is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een werkgever mag ook gegevens verwerken als hiertoe een verplichting bestaat op grond van de wet Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. Voordat de werknemer in dienst komt, controleert u het originele identiteitsbewijs. U bewaart een kopie ervan in uw administratie. Wanneer het identiteitsbewijs van een werknemer verloopt, hoeft u geen nieuwe kopie te maken Nu de AVG van toepassing is, is een werkgever ook gehouden aan artikel 15 AVG, het recht op inzage van werknemer. Dit was voor de invoering van de AVG overigens ook al vaste rechtspraak. Dit houdt aldus in dat een werknemer een werkgever mag vragen welke persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar worden verwerkt

Als werkgever heb je een grondslag nodig om de persoonsgegevens te verwerken (artikel 6 AVG) en er moet sprake zijn van een uitzonderingssituatie zoals benoemd in artikel 9 a AVG. Een van deze uitzonderingssituaties is het vitaal belang, op grond van artikel 9 lid 2 sub c AVG De AVG heeft ook voor werkgevers de nodige gevolgen. Het arbeidsrecht en het belastingrecht verplichten de werkgever immers tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens. Om die persoonsgegevens te kunnen verstrekken zal de werkgever die persoonsgegevens ten minste in enige mate moeten verwerken Iedere werkgever verwerkt persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 moet u voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving, de AVG (in het Engels: de GDPR). De AVG zorgt voor drie duidelijke veranderingen: privacyrechten worden uitgebreid en versterkt, bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheden, de boetes bij niet-naleving zijn hoger

De AVG versterkt de rechten van de medewerkers van wie u persoonsgegevens verwerkt. Kent u deze rechten goed? Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien, corrigeren en aanvullen. Medewerkers hebben ook het recht op vergetelheid (gegevens laten verwijderen) en dataportabiliteit (gegevens meenemen naar nieuwe werkgever) Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze moet ervoor zorgen dat ondernemingen zorgvuldiger omgaan met persoonlijke gegevens met als doel de schending van de privacy te voorkomen. Bij de meeste situaties is het voor de hand liggend dat een werkgever zorgvuldig met persoonlijke gegevens moet omgaan De werkgever loopt mogelijk wel het risico dat de werknemer schadevergoeding kan eisen bij onrechtmatig verkregen bewijs en wel direct in een ontbindingsprocedure via art. 7:686a BW. Uitgangspunt is dat het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, zwaarder weegt dan bewijsuitsluiting Maar de AVG beschermt werknemers extra goed, omdat zij in een afhankelijke positie verkeren. U mag als werkgever daarom niet een algemeen document laten tekenen en er dan maar vanuit gaan dat u toestemming van werknemers heeft voor de verwerking van allerlei persoonsgegevens. Beschikbaar stellen via portal is veilige Werkgevers willen uitstel privacywet AVG, is gewoon onzin! De Autoriteit Persoonsgegevens moet de nieuwe privacywet na invoering per mei 2018 niet direct handhaven. In plaats daarvan moeten ze inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW

AVG: vier aandachtspunten voor HR HR Praktij

Toch moeten werkgevers hier voorzichtig mee omgaan. In de AVG staat onder meer wat werkgevers wel en niet mogen doen met personeelsgegevens . En dat voor het gebruik van persoonsgegevens (zoals een socialmediaprofiel) is een juridische grondslag nodig, bijvoorbeeld dat het online verzamelen van informatie over kandidaten echt noodzakelijk en relevant is voor de uitvoering van de functie De AVG zorgt voor de bescherming van persoonsgegevens. Houd met deze zaken rekening bij uw salaris- en personeelsadministratie! U als werkgever mag geen gezondheidsgegevens verwerken en ook niet naar de aard en oorzaak van de beperkingen vragen De werkgever zelf had alleen de contactgegevens van de betreffende werknemers verstrekt. Ook dat kon de toets van de rechtmatigheid doorstaan. De rechter oordeelde dan ook dat er geen aanknopingspunten waren voor het oordeel dat deze werkgever in strijd handelde met de AVG. Er zijn dus grenzen aan de privacy rechten van uw werknemers

Medische gegevens mag de werkgever in principe niet opnemen in het personeelsdossier. De AVG verplicht organisaties om beveiligingsmaatregelen tectreffen voor een digitaal personeelsdossier. Als het dossier ook toegankelijk is via internet is het bijvoorbeeld verplicht om een firewall te gebruiken AVG: toestemming gebruik foto werknemer of cliënt. Home > Artikelen > AVG: toestemming gebruik foto werknemer of cliënt. Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven AVG is een hot topic. Advocaat Charlotte van Dungen over de meest voorkomende to do's voor werkgevers. Inclusief gratis checklist Als straks de vaccinatie tegen corona van start gaat, dan hoef je jouw werkgever niet te vertellen of jij de prik genomen hebt. Je werkgever mag dat ook niet aan je vragen. Dat is zo geregeld in de privacywet AVG. Maar werkgevers willen het wel graag weten, zodat ze daar rekening mee kunnen houden bij het roosteren

Corona Autoriteit Persoonsgegeven

 1. Andere AVG aandachtspunten Natuurlijk is het van belang om de privacy van de eigen medewerkers te beschermen. Als er binnen het bedrijf van de werkgever echter wordt gewerkt met persoonsgegevens van anderen, is het daarnaast ook van groot belang om bepaalde afspraken met de medewerkers te maken over hoe zij op hun beurt de privacyrechten van anderen zoveel mogelijk veilig stellen
 2. Een werkgever mag geen medische gegevens van werknemers verwerken. Volgens de AVG heeft een werkgever een grondslag nodig om persoonsgegevens te verwerken (Artikel 6, EU-AVG) en bij de verwerking van gezondheidsgegevens moet er sprake zijn van een uitzonderingssituatie (Artikel 9, EU-AVG). Ook tijdens coronacrisis blijft privacy belangrijk. Bronne
 3. De AVG vraagt veel energie en aandacht van HR-professionals. Procedures opstellen, volgen en persoonsgegevens netjes verwerken én beveiligen. Dat brengt talloze verplichtingen met zich mee. Toch wil ik deze professionals iets meegeven: verlies u niet in procedures, papierwerk en een AVG-proof werkomgeving
 4. AVG-diensten. Als ondernemer helpen wij jou om de zaken op orde te krijgen. Bekijk hoe wij je kunnen helpen met onze AVG-diensten. Meer weten? Wil je meer weten over wat de AVG voor jou als werkgever betekent? En welke stappen je moet nemen om boetes te voorkomen? Ga naar het contactformulier of neem contact op met Sanne van Dam. 06 184 46 32
 5. Als werkgever ben je altijd al met vertrouwelijke gegevens bezig. Dit is met de AVG nog strenger. Het vereist soms ook een andere manier van werken. In de praktijk zijn er nog veel werkgevers die loonstroken mailen, dit is eigenlijk niet veilig. Wees ook strikt op de naleving van bewaartermijnen

AVG en zieke werknemer, wat zijn de regels? Ondernemen

Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u zich aan de AVG houdt. Kunt u dit niet, dan riskeert u (potentieel) enorme boetes. Maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet. In hoeverre dit gehandhaafd gaat worden, weet niemand. Hoe dan ook vergt de AVG enige voorbereiding AVG voor werkgever en werknemer. Arthur Sweens. 15 mei 2018. Ondernemings- en Faillissementsrecht. Een aparte categorie voor de AVG is de verwerking door een werkgever van persoonsgegevens van een werknemer. Om deze gegevens te mogen verwerken gelden specifieke voorschriften De werkgever is namelijk volgens de AVG verplicht om risicoanalyses te maken om beveiligingsincidenten te voorkomen. Hier komt meestal uit dat het redelijk is om aan de werknemers een VOG te vragen. Dit geeft zowel het bedrijf als uzelf meer zekerheid dat er goed omgegaan wordt met persoonsgegevens, maar ook dat er integer personeel wordt aangenomen Omdat het verwerken van persoonsgegevens voor uitzendbureaus een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering, is de AVG juist voor flexondernemers belangrijk. In dit artikel van Paytra staan praktische tips om als uitzendbureau AVG-compliant te zijn Het zoemt bij veel werkgevers inmiddels al enige tijd 'de AVG komt eraan, dus pas op!' Bij de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) denken inmiddels veel bedrijven aan strengere privacyregels, hoge boetes en veel werk dat moet worden verzet om in overeenstemming met de komende privacywetgeving te komen

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat? Ondernemen

 1. g (AVG) heeft de werknemer het recht om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens en hiervan een kopie te ontvangen. Het doel hiervan is dat de werknemer op grond van de, door de werkgever, verstrekte informatie gebruik kan maken van zijn recht om zijn persoonsgegevens te controleren, aanvullen, wijzigen of te verwijderen
 2. Voor de werkgevers en intermediairs die sollicitanten niet akkoord hebben laten gaan - al dan niet met terugwerkende kracht - met een 'recruitment proof AVG' statement, betekent het dat alle cv's ouder dan 4 weken uit het systeem verwijderd moeten worden
 3. Ook een werkgever doet er daarom verstandig aan op tijd de juiste maatregelen te nemen. In dit artikel leggen wij u uit waar u in uw personeelsbeleid rekening mee moet houden. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)
 4. Werkgevers mogen met werknemers spreken over ziektesymptomen. Dit is niet verboden op grond van de AVG. Deze informatie mag echter niet digitaal wordt vastgelegd of in bijvoorbeeld het personeelsdossier worden opgenomen
 5. De AVG is enkel van toepassing is als deze persoonsgegevens ook nog eens verwerkt worden (art. 2 AVG). Het kopiëren en opslaan van persoonsgegevens, en dus van een ID, kan als het verwerken van persoonsgegevens gezien worden. De definitie van verwerken staat in artikel 4 lid 2 AVG. Bijzondere persoonsgegeven

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Bij het opvragen en verstrekken van referenties worden (persoons)gegevens verwerkt. Bij dergelijke verwerkingen komt de inmiddels welbekende AVG om de hoek kijken. In deze bijdrage zullen we ons beperken tot de verwerking en verstrekking van gegevens door de potentiële nieuwe werkgever en referent Voorkom dat de gegevens van uw personeel op straat komen te liggen! De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is inmiddels al enige tijd van kracht, maar veel organisaties voldoen nog steeds niet aan de strenge Europese richtlijnen die gelden voor de privacy van klant- en personeelsgegevens De werkgever heeft niets met andere gegevens te maken, welke op het pasje staan. Als alternatief, het pasje kopiëren, en de rest onleesbaar maken! Omhoog. Chocomelk. Berichten: 11415 Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14. Re: Werkgever wil kopie bankpas. Ongelezen bericht door Chocomelk » 25 mar 2011 18:26 Wat dat precies betekent, mede met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG), wordt hieronder uitgelegd. Privégebruik toegestaan Alhoewel de werkgever internet en e-mail aan de werknemers ter beschikking stelt ten behoeve van het verrichten van hun werkzaamheden, mogen werknemers deze - binnen redelijke grenzen - ook onder werktijd voor. De AVG stelt een VOG niet verplicht, wel dat de werkgever risicoanalyses maakt. Uit zo'n risicoanalyse kan volgen dat het vragen om een VOG redelijk is, gelet op de specifieke werkzaamheden die.

Privacy en Persoonsgegevens volgens de AVG - Business Club

Mag een werkgever zijn personeel vragen zich te laten vaccineren? Een werkgever mag het vragen, maar mag er niet op aandringen. Het moet een vrijblijvend verzoek zijn, waar geen consequenties aan. De werkgever is slechts in een paar situaties verplicht een kopie van het identiteitsbewijs te vragen. Bij een nieuw dienstverband. Een werkgever is verplicht om bij indiensttreding van een nieuwe werknemer zijn of haar identiteit te controleren. Dat kan met een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) De AVG is daarom ook voor u als werkgever enorm van belang. Hoog tijd om te beoordelen of uw onderneming klaar is voor de komst van de AVG. Actiepunten voor werkgevers. Informatieplicht. Op basis van de AVG zal de huidige informatieplicht op grond van de Wbp worden uitgebreid

In een werkgever-werknemer relatie worden persoonsgegevens uitgewisseld en gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Nu mag u als werkgever wel werknemers bij binnenkomst in uw bedrijf de temperatuur opnemen. En zodra er sprake is van verwerken, valt dit ook onder de AVG. Een voorbeeld is een toegangspoortje dat de toegang van een werknemer bij wie koorts is gemeten, de toegang van deze persoon blokkeert Met nieuwe privacywetgeving heeft de werkgever verdergaande verplichtingen dan in de voorgaande... AVG: deze personeelsgegevens moet u langer opslaan en bewaren Een grondgedachte van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dat u alleen gegevens..

Controle van werknemers Autoriteit Persoonsgegeven

AVG. De AVG bepaalt wat een persoonsgegeven is, wanneer u een persoonsgegeven wel of niet mag verwerken en wat de rechten zijn van de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Daarnaast geldt voor (sommige) datalekken een meldplicht. U moet bovendien kunnen aantonen dat u zich aan de regels van de AVG houdt Het kan niemand ontgaan zijn: sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. Veel organisaties zijn daar nu op ingericht of druk bezig met de laatste loodjes. Arbo Unie ontvangt vooral vragen over verwerkersbijeenkomsten en gegevensuitwisseling. Daarom nog even de belangrijkste informatie op een rij Zorginstellingen in Limburg hebben minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief gevraagd om een uitzondering op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te maken zodat zij te weten. AVG medische persoonsgegevens Europese verordening Europese Unie UWV Wbp werkgever Autoriteit Persoonsgegevens AP privacy verzuimbeheer privacywetgeving privacybeleid.

AVG: wat moet u daar als werkgever mee? - Arbeidsrecht

De werkgever moet deze 5 tot 7 jaar na uitdiensttreding bewaren voor de Belastingdienst. Voor overige documenten, zoals een beoordelingsverslag of werkgeversverklaring, geldt geen specifieke wettelijke bewaartermijn. Met de digitale omgevingen van Loket.nl ben je zo goed als klaar voor de AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Bij het opvragen en verstrekken van referenties worden (persoons)gegevens verwerkt. Bij dergelijke verwerkingen komt de inmiddels welbekende AVG om de hoek kijken. In deze bijdrage zullen we ons beperken tot de verwerking en verstrekking van gegevens door de potentiële nieuwe werkgever en referent Verbod werkgever. Op grond van de AVG mag een werkgever daarom niet vragen naar gezondheidsgegevens van haar werknemer(s), dus ook niet of een werknemer gevaccineerd is tegen het coronavirus. Ook wanneer een werknemer uit zichzelf aangeeft of hij/zij wel of niet is gevaccineerd, dan mag de werkgever deze gegevens niet registreren Vraag en antwoord over privacy in de arbeidsrelatie. Onderstaande vragen hebben betrekking op de bewaartermijn van persoonsgegevens. Deze pagina is aangepast aan de regelgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is U bent als werkgever waarschijnlijk erg druk met het nemen van maatregelen in verband met het coronavirus. En dat is logisch, maar heeft u ook aan de AVG gedacht? Want de AVG is zeker van toepassing in situaties als deze. U mag namelijk ook nu geen gezondheidsgegevens opvragen en registreren van de werknemer

Coronavirus/Covid-19: wat mag ik als werkgever wel en niet van de AVG? Al eerder schreef ik in mijn blog over de verhouding werkgever werknemer en de AVG, toen over de mogelijkheid van ontslag bij privacyschending. In deze blog behandel ik wat je als werkgever wel of niet mag doen met betrekking tot het coronavirus Allereerst is, net zoals voor het verzamelen van gegevens en andere verwerkingen, een grondslag uit de AVG nodig. Alleen op basis van een van die zes grondslagen, mogen persoonsgegevens worden doorgegeven. Het delen en verstrekken van gegevens is namelijk ook een vorm van verwerken

De AVG: hoe kun je de gegevens van je werknemers het beste

Vanaf mei 2018 gelden strengere eisen voor organisaties die gegevens verwerken die te herleiden zijn naar een persoon. Dan vervangt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Met de nieuwe wet wordt de privacy nog beter beschermd. Ook die van uw werknemers Laatste update: 23 mei 2018, 14:39Vanaf 25 mei treedt de wet AVG in werking, ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Bij de Werkgeverslijn worden veel vragen gesteld over deze wet. Vorige maand stond de wet centraal tijdens ons thema van de maand. Deze pagina vindt u hier. Hier treft u bijvoorbeeld een tien stappenplan en een bijbehorende uitleg aan. Op [ De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, verplicht het bijhouden van een verwerkingsregister. Het verwerkingsregister bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Het vervangt de bestaande verplichting uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens om gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden Werkgevers hanteren in toenemende mate een bedrijfsreglement waarin is aangegeven hoe de werknemer met het gebruik van internet en mail moet omgaan. Steeds vaker zie ik dat hierin is aangegeven dat de werkgever de mailberichten van een werknemer kan controleren

Een werkgever kan een werknemer onder omstandigheden wel naar huis sturen - met behoud van loon - vanuit zijn zorgplicht voor de andere werknemers. Mag werkgever vragen naar aard van de klachten en/of dit corona is? Op grond van de AVG is het een werkgever in beginsel verboden om medische gegevens van werknemers te verwerken Werkgevers mogen personeelsgegevens niet zomaar doorgeven aan anderen. Zij moeten volgens de AVG aan een aantal voorwaarden voldoen De werkgever en de keurend arts mogen niet vragen of de sollicitant zwanger is. De keurend arts mag alleen vragen stellen over de gezondheid van de sollicitant als die van belang zijn voor het vooraf schriftelijk vastgelegde doel van de keuring. De arts mag geen onderzoek doen naar ernstige, onbehandelbare ziektes en hiv

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, van kracht. Bij overtreding van de regels kan een boete worden opgelegd die in het ergste geval kan oplopen tot wel 20 miljoen euro. In deze blog leg ik uit wat dat betekent voor u als werkgever Werkgevers moeten daarbij rekening houden met de privacy van hun werknemers. In de AVG staat niets over welke gegevens wel of niet bewaard mogen worden, maar de AVG geeft wél aan onder welke voorwaarden persoonsgegevens in het personeelsdossier mogen worden bewaard AVG van kracht vanaf 25 mei 2018. De Wet bescherming persoonsgegevens wordt vanaf 25 mei 2018 vervangen door de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. In alle Europese lidstaten geldt dan dezelfde privacywetgeving. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en bewaren hebben hiermee te maken. Dus ook organisaties waar vrijwilligers worden ingezet. Wat betekent de AVG voor je [

AVG: wat is mijn informatieplicht als werkgever? De Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is, brengt meer verplichtingen voor het beschermen van persoonsgegevens van werknemers voor werkgevers met zich mee. Zoals de informatieplicht, waardoor een werkgever. Werkgevers hebben om verschillende redenen (af en toe) de behoefte om toegang te hebben tot de mailbox van medewerkers. Soms is er een zakelijk belang, omdat mails tijdens afwezigheid beantwoord moeten worden, maar het is ook goed denkbaar dat het 'gluren' gebeurt om het functioneren van individuele medewerkers te controleren Als werkgever verdient de AVG zeker de aandacht. Je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat jouw organisatie klaar is voor de AVG. Diverse malen hebben wij jou geïnformeerd over de gevolgen van de inwerkingtreding. Aangezien de werkvloer bezaaid ligt met persoonsgegevens,. Verwerking van gezondheidsgegevens: wat mag de werkgever? Nu de datum 25 mei 2018 steeds dichterbij komt, krijgen we meer vragen over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) voor werkgevers. In dit blog staan we stil bij de verwerking van gezondheidsgegevens. Een kort overzicht De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het vastleggen van werknemersgegevens

Voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG

Toepassen privacywetgeving (AVG) voor veiligheidskundigen - Online cursus. Tijdsduur 5 uren Locatie Online Startdatum en plaats 1 startdatum. Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 3 ervaringen De werkgever is alleen verplicht gegevens te verstrekken indien de politie hier uitdrukkelijk en gericht om vraagt en daarbij bovendien aangeeft op grond van welke regeling de werkgever verplicht is de gegevens te verstrekken. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bevel van rechter-commissaris in strafzaken. Loonbesla Nu de AVG eraan komt, zie je dat werkgevers actief met dit onderwerp bezig zijn en ook hun werknemers. Zij bevragen hun werkgevers steeds vaker over privacyaspecten. Werkgevers moeten werknemers actief gaan wijzen op hun rechten en hen voorlichten over de manier waarop zij met hun persoonsgegevens omgaan

Wat onder onder de AVG in een personeelsdossier zitten

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft consequenties voor u als ondernemer, en ook voor u als werkgever. Een van de verplichtingen uit de AVG is het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers die persoonsgegevens voor u verwerken. Verwerkers zijn partijen die persoonsgegevens voor u verwerken en niet [ Door werkgever wordt aangevoerd dat sprake is van de grondslag gerechtvaardigd belang. De werkgever voert aan dat aan deze grondslag (art. 6 lid 1 onder f AVG) is voldaan en dat zij als werkgever de verplichting heeft zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Dit beroep slaagt AVG-boete: werkgever maakte gebruik van vingerafdrukken 0. Door Daniëlle Boons op 2 juli 2020 Administratie en belasting. Het gebruik van vingerafdrukken is al lang niet meer alleen een aangelegenheid in het strafrecht. Ook op HR-gebied heeft de vingerafdruk zijn intrede gedaan De AVG stelt wel strengere eisen aan de registratie van de datalekken in een organisatie. Organisaties moeten alle datalekken documenteren, ook de datalekken die niet gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het register datalekken helpt bij het documenteren van een datalek Voor werkgevers is het van belang te weten welke (preventieve) maatregelen zij mogen treffen om (verdere) besmetting op de werkvloer te voorkomen en hoe deze maatregelen zich verhouden tot het recht op privacy van werknemers. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG

Bestuur - GGD Zeeland‘Mass customization’ bereikt ook de arbeidsmarkt | BaazDrie voorwaarden voor veilige bedrijfscontinuïteit | Baaz

Immateriële schadevergoeding voor werknemer wegens schending AVG. zij heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig delen van haar eerdere ziektegegevens door het UWV met haar nieuwe werkgever. De betrokken werkneemster was door haar voormalig werkgever ziekgemeld bij het UWV,. Als de werkgever op verzoek van de werknemer niet het volledige personeelsdossier verstrekt, kan dit geoordeeld worden als onrechtmatig handelen van de werkgever. Wel zijn er situaties denkbaar dat het de werkgever niet kan worden aangerekend dat hij informatie achterhoudt, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen Als werkgever speelt u een belangrijke rol in die pensioenvoorziening. Niet alleen betaalt u een gedeelte van de premie , u speelt ook een rol in de informatievoorziening aan uw werknemers. Alle reden dus om deze website regelmatig te bezoeken en u te informeren over alle ontwikkelingen met betrekking tot de pensioenregeling De werkgever is op grond van diverse wettelijke verplichtingen gehouden om informatie over de werknemer of de arbeidsverhouding aan (overheids-)instanties te verstrekken. Ook kan een werkgever niet als goed werkgever handelen, als hij niet beschikt over de persoonsgegevens over de werknemer, de arbeidsvoorwaarden of over zijn of haar functioneren Werkgever overweegt AVG bewust te negeren 24-04-2017, 08:21 door Anoniem , 32 reacties Bij mijn werkgever, een grote zorginstelling, is begint de aandacht voor de Algemene Verordening.

P1030030 | Basisschool de OctopusPensioenen, informatie | Personeelsnet
 • TUI reizen 2021.
 • Cherokee indianen geloof.
 • ATS Toyota.
 • Sledgehammer betekenis.
 • Biopsie schildklier ervaringen.
 • Extra treinen Blankenberge.
 • Wat zijn decimale getallen.
 • Chipotle peper in adobo saus vervangen.
 • Dollars kopen ABN.
 • Gaatje prikken ei.
 • Moederbord.
 • App lock Samsung S9.
 • Betonnen vrachtwagen Scania.
 • Pre master accountancy tilburg university.
 • Toverlantaarn Leeuwarden.
 • Veldman Slijptechniek.
 • Baby zwart/wit kaarten.
 • Duizelig afvallen moe.
 • Aqua Doodle DreamLand.
 • Pasta garnalen knoflook, tomaat.
 • Risja Exclusive handbal.
 • Kees van der Staaij Benthuizen.
 • Broccoli en champignons.
 • Remeha Avanta thermostaat aansluiten.
 • Bougie reparatieset M14.
 • Niet nauw contact corona.
 • Andy en Melisa Seizoen 2.
 • Kogelslingeren vrouwen.
 • Ronde stickers maken.
 • RUBRIEK EINDHOUT.
 • ILO standards.
 • Goedkoop wonen aan zee.
 • Vtech aanbieding.
 • Memphis Depay Quote.
 • Omloop Het Nieuwsblad 2020 Deelnemers.
 • Gloeispiraal lampje knippert Audi A3.
 • Hoge jukbeenderen.
 • Houten poort Makro.
 • Harry Potter Tour met overnachting.
 • Clearblue vals positief.
 • Verkeerde diagnose autisme.