Home

Code Culturele Diversiteit PDF

Code Culturele Diversiteit

downloadables - Code Culturele Diversiteit

De Code Culturele Diversiteit is een praktisch instrument voor leden van bestuur, raden van toezicht, directies en medewerkers. Het is een gedragscode die een organisatie kan toepassen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren. De Code Culturele Diversiteit wordt voo Code Culturele Diversiteit logo. Het CCD logo is beschikbaar in kleur en zwart-wit in zowel EPS als PNG formaat met doorzichtige achtergrond. Download zip. CCD symbool. Download The Code in PDF formatting. Download pdf. CCD flyer De code is van origi-ne gericht op culturele diversiteit. Daarnaast geeft de code ruimte aan meer vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Bij diversiteit in jouw organisatie en jouw werk gaat het om de vraag in welk Diversiteit en Inclusie De Code Diversiteit en Inclusie is een gedragscode voor de culturele sector om . integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners . vaardigheden en beleid te ontwikkelen. Als handreiking biedt de Code Diversiteit & Inclusie een gevarieerd palet aan va De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering. Download de Code. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. E-mailadres Aanmelden.

Code Diversiteit en Inclusie - Code Diversiteit & Inclusi

De nieuwe Code Diversiteit & Inclusie is er om de culturele en creatieve industrie meer inclusief te maken Van origine was de Code gericht op culturele diversiteit maar er was binnen de sector behoefte om die code verder te verbreden. De Code richt zich nu op alle vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd CulturalDiversityCode'-English'version' 3 www.codeculturelediversiteit.nl Basic'principles' ' TheCulturalDiversityCodeisbasedonthefollowing. code culturele diversiteit Code Culturele Diversiteit gelanceerd. In de laatste paar jaar is het aantal gesprekken en conferenties over inclusie en diversiteit in het culturele veld enorm toegenomen.2 In aanloop naar het Kunstenplan 2021-2024 hebben de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI) hun ambities op het vlak van diversiteit op papier gezet

Haags Orgel Kontakt | Organist_Bert den Hertog

Culturele diversiteit verwijst naar de mate waarin verschil-lende etnisch-culturele groepen zijn vertegenwoordigd in het personeelsbestand. In die zin is diversiteit zichtbaar. Culturele inclusie heeft betrekking op het vermogen van een organisatie een cultuur te scheppen waarin elke werk-nemer zich thuis en gewaardeerd voelt. Dat is een veel min Diversiteit van culturele instellingen. Den Haag: APE. 3 Noordman, Th.B.J. et al (2008) Culturele diversiteit in de besturen en onder het perso-neel van culturele instellingen. Rotterdam: Risbo. 10 | 14 september 2018 0.2 Belang van personele diversiteit volgens de sector De. culturele diversiteit in organisaties en deze principes zijn aan de hand van voorbeeldorganisaties verder uitgewerkt. Goede voorbeelden Goede voorbeelden moeten echt staan voor datgene waarvoor ze worden aangewezen: het zijn van een goed voorbeeld en het kunnen inspireren van andere bedrijven tot navolging De Code Culturele Diversiteit: de 4 principes op een rijtje. 16 jan 2017. Diversiteit blijft een centraal thema in het publieke debat. De cultuursector is nog altijd geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving: een samenleving die alleen maar diverser wordt Meten van culturele diversiteit We hebben culturele diversiteit gemeten (deels) aan de hand van de Code Culturele Diversiteit. Deze is in 2011 gelanceerd om een brug te slaan naar het cultureel diverse deel van de samenleving. De Code is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden va

Masterclass 'Aan de slag met de Code Culturele Diversiteit en Inclusie in de podiumkunstensector' De masterclass is opgebouwd rond de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Deze code biedt een kapstok om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. De masterclass word Jaarverslag Code Diversiteit & Inclusie 2019-2020 | 5. Voorwoord. Ruim één jaar Code Diversiteit en Inclusie. Ik was al een tijdje betrokken bij de Code, maar sinds ongeveer een jaar ben ik voorzitter van de stuurgroep van de Code en is . mijn organisatie verantwoordelijk voor de Code en de bijbehorende ondersteuning Het perspectief van de code is verbreed van culturele diversiteit naar diversiteit & inclusie. In dit nieuwe perspectief is, naast culturele diversiteit, ook oog voor andere vormen van verschil. De code erkent dat de unieke identiteit van ieder mens tegelijkertijd langs verschillende lijnen wordt gevormd Verkenning culturele diversiteit in de top 4 1. Inleiding In reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'1 heeft het Kabinet toegezegd een verkenning van de manieren om culturele diversiteit in de top te monitoren, op sectorniveau [ te initiëren2. Hiertoe heeft het ministeri De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Lees meer over de Code. TOT EN MET 31 DECEMBER 2018 IS DEZE VERSIE VAN DE CODE NOG VAN TOEPASSING OP DE VERANTWOORDING VOOR 2018. DE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2019 VIND JE HIER. Download de pdf van de huidige code (gepubliceerd in 2014

Home - Code Diversiteit & Inclusi

Direct aan de slag met de Fair Practice Code Begin vandaag met onze tools of workshops. Aan de slag. De gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Kunsten '92 Herengracht 62 1015 BP Amsterdam. t. 020 422 03 22 f. 020 422 04 00 e. info@kunsten92.nl Het is eindelijk zover: acht jaar na de officiële lancering van de Code Culturele Diversiteit is deze vervangen door de Code Diversiteit en Inclusie (CodeDI), die op 1 november 2019 werd gepresenteerd. Wat zijn de grootste verschillen tussen de twee

De Code Culturele Diversiteit is een gedragscode die leidt tot het zichtbaar maken en monitoren van ambities en resultaten op het gebied van culturele diversiteit. De Museumvereniging nam deel aan de stuurgroep bij het opstellen van de code Code Culturele Diversiteit. In het regeerakkoord staat in de cultuur-paragraaf als vijfde punt: Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit (CCD). Deze Code is in opdracht van voormalig minister van OCW Ronald Plasterk door de culturele sector zelf ontwikkeld en in april 2011 gelanceerd De Code Culturele Diversiteit is een praktisch instrument voor leden van bestuur, raden van toezicht, directies en medewerkers. Het is een gedragscode die een organisatie kan toepassen. De Code. De Code culturele diversiteit is in opdracht van voormalig minister van OCW Ronald Plasterk en in overleg met gemeenten/VNG door de culturele sector zelf ontwikkeld en in april 2011 gelanceerd. De Code is een praktisch instrument voor besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen om culturele diversiteit aldaar te verankeren

6 Bijlage 6 Bevorderen van diversiteit 42 6.1 Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit 42 6.2 Werven van nieuwe mensen 45 6.2.1 Bestuur 45 6.2.2 Personeel 46 6.2.3 Vrijwilligers 47 6.2.4 Adviseurs 47 6.3 Acties om diversiteit te vergroten 48 6.4 Analyse jaarverslagen culturele instellingen 5 Download 'Goede voorbeelden culturele diversiteit, en 'good principles' toegepast in de praktijk' PDF document | 54 pagina's | 1,7 MB. Rapport | 01-09-201 culturele diversiteit en het ontwikkelen van een culturele identiteit. In hoofdstuk 7, ten slotte, wordt literatuur over de wijze waarop leerlingen in het onderwijs kunnen leren omgaan met culturele verschillen samengevat. Op basis van inzichten uit al dez

Video: De Code - Code Culturele Diversiteit

Volg de stappen uit de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie: Stap 1: Weet waar je staat. Onbewuste vooroordelen, iedereen heeft ze. De kunst is om die vooroordelen te herkennen. Onze meningen en opvattingen over 'de ander' worden geladen door ons eigen culturele referentiekader. Hierdoor wordt ons denken en handelen continu beinvloed Diversiteit is natuurlijk breder dan alleen etnisch-culturele diversiteit. Mensen verschillen ook qua leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, geaardheid, religie, noem maar op. Toch concentreren wij ons in dit project op etnisch-culturele diversiteit. Niet om die groep apart te zetten, maar om o De checklist diversiteit bij gemeenten is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken wat een gemeente aan diversiteitsbeleid doet en om handvatten te bieden voor verdere ontwikkeling daarvan. Het accent ligt op etnisch-culturele diversiteit, vanwege het belang van verhoging van de participatiekansen van burgers met een migratieachtergrond bij werken met culturele diversiteit, waarom het belangrijk is, wat je erbij kunt gebruiken en hoe je onderling kunt leren. In de tekst staan diverse links naar instrumenten of naar teksten, voor als je meer wilt lezen. Deel I Werken met culturele diversiteit: een handleiding.

De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector stelden gezamenlijk de code op die ze overhandigden aan minister Van Engelshoven Diversiteit versterken via de wervings-procedures Werkgevers kunnen verschillende stappen ondernemen om hun wervingsprocessen aan te passen om de culturele en etnische diversiteit te versterken. Hieronder geven wij schematisch weer Het creëren van een divers personeelsbestand vraagt een bewuste inzet van wervings- en selectieprocessen Code Culturele Diversiteit De Code Diversiteit voor de culturele sector zal dit jaar zijn beslag krijgen. Dat betekent dat naast de Code Cultural Governance ook op het gebied van diversiteit een richtlijn gaat gelden voor sectorinstituten en gesubsidieerde instellingen in de basisinfrastructuur Code Culturele Diversiteit en 2) de omvang van de instelling. Het al dan niet hanteren van de CCD hangt zeer sterk samen met de manier waarop instellingen hun diversiteitsbeleid vormgeven. Zo zien we op alle stellingen die zijn weergegeven in Tabel 1 dat instellingen die de CCD hanteren, expliciete leren omgaan met culturele diversiteit is de attitude van de leer-kracht ten aanzien van (culturele) verschillen cruciaal. Leerkracht-competenties en meer beleidsmatige zaken, zoals het (aanname) beleid en de contacten met ouders, staan centraal in onderdeel (B). Culturele diversiteit hebben wij gedefinieerd als de verscheidenhei

PDF | Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL, voorheen Steunpunt Intercultureel Onderwijs) actualiseerde in het referentiekader 'Leren voor diversiteit.... | Find, read and cite all the research. Want er wordt al genoeg onzin verteld over kuns

code culturele diversiteit - yumpu

Culturele diversiteit is zichtbaar in woord en beeld; Communiceer een diversiteitvriendelijke cultuur naar buiten door o.a. te communiceren over de inzet van diversiteitmaatregelen en -instrumenten. Dit draagt bij aan het imago en dat op zijn beurt heeft weer aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers of nieuwe klantgroepen Code Culturele Diversiteit De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren Culturele diversiteit Culturele diversiteit binnen de kunstvakken Hierbij presenteren wij u het lesmateriaal rondom het thema 'culturele diversiteit binnen de kunstvakken'. Culturele diversiteit is opgevat als het 'kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leerlingen en/of (professionele) kunstenaars' De Code Diversiteit & Inclusie is tot stand gekomen met inachtneming van de twee andere gedragscodes voor de culturele en creatieve sector: de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code. De drie gedragscodes sluiten inhoudelijk op elkaar aan en versterken elkaar onderling. De Code Diversiteit & Inclusie wordt mede mogelijk gemaakt door In de Verkenning 2019 heeft de kunstraad gewezen op de noodzaak van een diverse cultuursector. Het ongevraagd advies Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit - de volgende stap is een aansporing het ingezette beleid en de ambities uit de Contourenbrief Kunstenplan 2021-2024 om te zetten naar de volgende stap: actie

De 4 principes van de Code Culturele Diversiteit

Code Diversiteit & Inclusie - Museumverenigin

 1. 3.2.3 Culturele diversiteit en inclusie in de arbeidsorganisaties 61 3.2.4 Specifieke maatregelen gericht op culturele diversiteit in de top 69 4. Slotbeschouwing 75 Bijlagen 81 1 Adviesaanvraag 83 2 Samenstelling Ad-hoccommissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven 87 3 Voorbeelden van diversiteitsbeleid in verschillende bedrijven 8
 2. te krijgen op kenmerken van een kansrijke aanpak voor het omgaan met culturele diversiteit. De literatuurstudie Omgaan met culturele diversiteit (SLO, 2008) vormt hiervoor de basis. Waar nodig is aanvullende literatuur gezocht. Het hoofdstuk start met een begripsbepaling van het begrip cultuur en culturele diversiteit. Daarna worde
 3. 5. Onderzoek naar jeugdboeken en etnisch-culturele diversiteit: een verhaal van herkenning en verkenning 48 6. Conclusie: over broeikassen, meelevende breinen en verrekijkers 49 2 OP ZOEK NAAR VERREKIJKERS EN WERELDVERBETERAARS IN DE NEDERLANDSE JEUGDLITERATUUR 53 1. Etnisch-culturele diversiteit in het jeugdliteraire veld 54 2

De 9 principes van de Governance Code Cultuu

In 2020 is ECHO een nieuwe samenwerking aangegaan met Code Diversiteit en Inclusie, een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele sector. De gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector hebben hun handen ineengeslagen om de Code Culturele Diversiteit te herschrijven naar een gedragscode die streeft naar inclusie: de Code Diversiteit & Inclusie diversiteit. WAAROM • De Code Culturele Diversiteit vestigt de aandacht op het belang van diversiteit in publiek, programma, partnerships en personeel. • Eerder onderzoek van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de Erasmus Universiteit Rotterdam onder directeuren van culturele instellingen maakte duidelij diversiteit en formuleren daartoe concrete doelstellingen voor over vijf jaar. Code Culturele Diversiteit Wij hanteren in onze organisatie de vier principes van de Code Culturele Diversiteit. Dat houdt in dat: • wij een visie op culturele diversiteit formuleren; • wij deze visie concretiseren in beleid en zorgdragen voor de financiering.

De gedragscode voor de culturele en - Fair Practice Code

Deze 'culturele diversiteit' vraagt om bepaalde 'diversiteitscompetenties' van leerkrachten, die bovenop de vakinhoudelijke competenties komen. Met diversiteitscompetenties bedoelen wij: de vaardigheden, houding en kennis van leerkrachten op het gebied van diversiteit. De VDC brengt deze diversiteitscompetenties in kaart. Met deze kenni Finale versie Vrijwillige vastlegging van culturele diversiteit 6 september 2017 PwC 3 1. Inleiding 1.1. Introductie De Directie Samenleving en Integratie (S&I) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid en ondersteunt in het streven naar een samenleving waarin migranten en hun kinderen al Culturele diversiteit in organisaties1 De laatste jaren is het bewustzijn gegroeid dat culturele diversiteit het samenleven en samenwerken lastig maakt. In deze tekst gaat het welke inzichten de organisatiepsychologie biedt als het gaat om diversiteit op de werkvloer. Het zal onder meer gaan over diversiteit in teams die gezamenlijk ee Download pdf In het kort. Door naar je leerlingen te kijken vanuit een cultureel perspectief, kun je Deze module is het eerste hoofdstuk van de leergang 'Culturele diversiteit'. Deze module kun je ook in zijn geheel aanschaffen. Hoofdstuk 1 - De theorie De dimensies van Hofstede

5 Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden Antillianen gaat het respectievelijk om 13 procent en 15 procent. Het verschil neemt wel af bij de volgende generaties. De tweede generatie niet-westerse allochtonen volgt inmiddels veel meer onderwijs dan de eerste generatie (Verweij e.a. 2009). Tienermoeders In 2007 hebben 2540 meisjes jonge Diversiteit en diversiteitmanagement zijn in Nederland complexe en enigszins politiek beladen fenomenen. Er bestaat een impliciete veronderstelling dat demografische en culturele verschillen verbonden zijn aan verschillen in capaciteit en bekwaamheid. Dit gaat gepaard met bepaalde beeldvorming van sommige groepen in de Nederlandse samenleving Gesprek van Richtje Sybesma, directeur binok atana en Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Animaties door René Louter, montage door Bjorn Plooste een diversiteit van achtergronden, talenten en behoeften. Dit is een andere invalshoek dan die in de andere twee Pedagogische kader-titels: daarin staan de pedagogische principes en doelen bij het opvoeden van kinderen in een groep centraal. Van daaruit wordt ook aandacht besteed aan verschillen. In Samen verschillend staat de diversiteit

De Governance Code Cultuur De Code Culturele Diversiteit Zich gezamenlijk in te zetten voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain: Een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vert rouwen met elkaars belangen rekening te houden ten dienste van een sterke secto De Code Culturele Diversiteit is een code die door de culturele sector zelf is in 2011 ontwikkeld. De hoofdthema's van de Code onderstrepen het belang van inclusie en culturele diversiteit in de praktijk van culturele instellingen. Daarom vormt zij een van de bouwstenen van PACT Utrecht InclusiviteitHet vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit is één van de actiepunten van het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief. De vernieuwingsslag is nodig om weer aan te kunnen sluiten bij de terminologie van het CBS. Bovendien is de aandacht voor inclusiviteit ook groter dan ooit.OnderzoekChanna Benders, student Culturele & Maatschappelijk en culturele integratie door. Beslissingen die aan de andere kant van de wereld worden gemaakt, hebben directe invloed op ons leven. Zoals de wereldwijde kre- de groeiende diversiteit binnen de diversiteit, oftewel superdiversiteit (Geldof, 2015)

Download pdf In het kort. Je weet wat de dimensies van Hofstede inhouden. In module 'Culturele diversiteit - Inzicht in je eigen cultuur' kun je testen hoe jij scoort op de verschillende dimensies en krijg je tips hoe je verschillen overbrugt. In deze. Code Culturele Diversiteit, Amsterdam (Amsterdam, Netherlands). 931 likes · 4 talking about this · 1 was here. Culturele diversiteit - voor en door de culturele sector ook meer organisaties die beleid ten opzichte van culturele diversiteit formuleren (Oerlemans, Peeters & Schaufeli, 2008). Als reactie op deze maatschappelijke trend wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van diversiteit op organisaties. In veel onderzoeken wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van diversiteit Survey Samenleven in Diversiteit 2017 • 2 Survey Samenleven in Diversiteit 2017 Brussel, mei 2018 Samenstelling Karen Stuyck, Gerlinde Doyen, Yinthe Feys en Philippe Buysschaert • Doorgeven van taal, geloof en/of culturele tradities aan de kinderen 142 4.6. Taalkennis en taalgebruik 14

Code Culturele Diversiteit en Inclusie Tot op heden heeft museum weinig ervaring met het toepassen van de code CD&I. Daarom heeft het museum heeft zich aangesloten bij een collectief van 12 Nederlandse musea onder de titel Musea Bekennen Kleur met als doel best practices te verzamelen voor het toepassen van de CCD&I en deze, waa Hun publicatie De olifant in de kamer [pdf] is nog steeds fijne kost voor wie wil snappen waarom de vorming van een inclusieve kunsten sector tot dan toe niet is gelukt. Netwerk CS gebruikte haar slotmanifestatie om minister Plasterk te overtuigen een opdracht te verlenen voor een 'Code Culturele Diversiteit' culturele organisatie. De Governance Code Cultuur 2019 borduurt voort op de ontwikkeling van governance in de afgelopen jaren. Sinds de introductie van de vorige Code in 2014 zien we dat culturele organisaties de Code als praktijkinstrument veel intensiever gebruiken. Hiermee zijn in de cultuur-sector betekenisvolle stappen gezet naar beter bestuu Culturele diversiteit betreft in dit onderzoek de diversiteit in het personeelsbestand, ofwel de aanwezigheid van mensen met verschillende culturele achtergronden. 1.5 Opzet en uitvoering case studies Goede voorbeelden identificeren Onderzoek en literatuur maken duidelijk dat het creëren van meerwaarde van (culturele) diversiteit vraagt om belangrijke voorwaarden waaronder diversiteitsbeleid. Diversiteit is uitgenodigd worden voor een feest-je. Inclusie is gevraagd worden in te haken en mee te dansen. Meer etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer leidt niet vanzelf tot een inclusieve bedrijfscultuur. Dat wil zeggen een klimaat waar-in iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde.

Echter, om van deze diversiteit te genieten en er de angel van etnocentrisme uit te trekken, is het noodzakelijk het gevoel van eenheid in verscheidenheid te koesteren en voordeel te trekken van onze overgeërfde culturele programma's (vgl. Eibl-Eibesfeldt 1979, 30) Diversiteit Vraagenantwoord 1 Doorwelkefactorenwordtdearbeidsmarktveranderd? Dearbeidsmarktisveranderddooronderandere: - Vergrijzing. Het aandeel ouderen groeit Bioculturele diversiteit is gedefinieerd als de diversiteit van het leven in al zijn biologische, culturele en taalkundige uitingsvormen (Persic and Martin, 2008). Deze vormen zijn niet alleen aan elkaar gerelateerd, maar hebben zich ook ontwikkeld in een proces van co-evolutie.In de loop van de geschiedenis heeft zich een grote mate van bioculturele diversiteit ontwikkeld De Centrale Commissie Culturele Diversiteit & Psychologie is een NIP-brede commissie, die zich richt op het vergroten van de culturele diversiteit in de psychologische praktijk, wetenschap en onderwijs. De commissie maakt zich hard voor samenwerking met de secties en nodigt leden uit vragen te stellen en actief de dialoog aan te gaan. Leden die zich [ Etnische, culturele en religieuze diversiteit Versie: 9 november 2015 Stichting van de Arbeid Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070 - 3 499 576 . Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1

Vragen rond culturele diversiteit op de werkvloer zijn niet nieuw maar sinds een aantal jaar is er een nieuw begrip opgedoken: dat van de redelijke aanpassingen. Dit concept heeft trouwens niet helemaal dezelfde betekenis in het Frans als in het Nederlands, wat meteen bewijst dat de verwarring omtrent de problematiek al begint bij de. Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Bea Van Robaeys met medewerking van Lieve Geerts & Sultan Balli Verbinden vanuit diversiteit . Nadere informatie . De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE sie, culturele diversiteit, integratie, wij-zijdenken, internationale relaties en globalisering. De Europese eenwording is een roep om nationale eigenheid geworden en de integratie van nieuwkomers is steeds meer tot een identiteits-kwestie gemaakt waarin loyaliteit en het kiezen voor Nederland vooropstaat

Thesis Elke Woltersom Culturele diversiteit in zorgteams 4 Voorwoord Deze thesis is tot stand gekomen in het kader van de Master Orgaisatiespsychologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf december 2007 tot 1 juli 2008 heb ik onderzoek gedaan naar de relatie tussen culturele diversiteit, diversiteitperspectieven en teamfunctioneren De eind 2019 vernieuwde Code Diversiteit & Inclusie vervangt de oude Code Culturele Diversiteit voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Het fundament van de Code, zelfregulering en de 4 P's als pijlers, is niet veranderd. Wel is het perspectief van de code verbreed van culturele diversiteit naar diversiteit & inclusie Code Culturele Diversiteit. Context De cultuurstandpunten in de vier grote steden 13 maart 2018 . Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Theaterkrant.nl dook in de verkiezingsprogramma's van de landelijke partijen: wat zijn hun. 29 januari 2019. Het gesproken woord geldt. Welkom op deze speciale bijeenkomst over Culturele diversiteit in de top.Allereerst een heel bijzonder welkom aan onze Hare Majesteit de Koningin. Majesteit, wij zijn zeer vereerd dat u aanwezig bent en dat u het onderwerp van vandaag, Culturele Diversiteit in de Top, een warm hart toedraagt

De olifant in de kamer - Staalkaart culturele diversiteit in de basisinfrastructuur (rapport, 8 januari 2009) lagroup Leisure & Arts Consulting 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Vraagstelling 6 1.3 Afbakening 6 1.4 Uitgangspunten 7 1.5 Werkwijze 8 1.6 Leeswijzer 10 2 Conclusies 11 2.1 The bigger picture 11 2.2 Houding, organisatie en continuïteit 1 Diversiteit ziet niet enkel op genderverschillen, maar op alle mogelijke ver-schillen tussen mensen in het algemeen. Dat laatste benoemt de SER in zijn advies als culturele diversiteit. Daarnaast wordt inclusiviteit of inclusie vaak in een adem met diversiteit genoemd. Het begrippenpaar diversiteit (in zij

diversiteit aan leerlingen. Daarom is dit onderzoek een eerste handreiking en kunnen wij geen algemene uitspraken doen. Culturele identiteit Culturele identiteit is een beladen onderwerp, ook in het onderwijs. Op dit terrein is al bekend dat het middelbaar onderwijs en de culturele identiteit niet altijd goed op elkaar aansluiten projecten plaatsvindt op gebied van aanbod van diversiteitssensitieve zorg (dwz. culturele diversiteit en migrantenouderen, en seksuele diversiteit en LHBT-ouderen). Vooral voor migrantenouderen zijn er projecten op het gebied van wonen en zorg gerealiseerd, en is er een groot aanbod aan welzijnsvoorzieningen, waaronder aandacht voor mantelzorg

De Code Culturele Diversiteit is een mooi begin, maar blijft een holle frase 6 december 2016 19 augustus 2019 / Door Redactie / 3 minuten leestijd Hoewel het onderwerp eind jaren negentig door Rick van der Ploeg al werd aangekaart, blijft diversiteit binnen de culturele sector anno 2016 nog steeds sterk achter bij de veranderende demografische bevolkingssamenstelling volgende definitie: Multiculturele programmering weerspiegelt de culturele diversiteit van de samenleving door middel van programma's voor een breed publiek.4 2 Code RTL, p. 4 3 www.sbs.nl 4 www.miramedia.n kunnen we 'diversiteit' in principe breed opvatten. Naast etnisch-culturele factoren spelen bijvoorbeeld ook generatie, gender, sociaal milieu, religie en verhouding tot de maatschappij mee. Op cruciale kruispunten van deze dimensies kunnen verschillende en soms conflicterende groepsidentiteite

 • Franz alternative.
 • Aluminium vouwdeuren.
 • Naam met 5 letters.
 • Nederlandse Grondwet pdf.
 • Bkool Smart Pro 2 kopen.
 • LDR sensor values.
 • Percentage allochtoon Rotterdam.
 • Kantoorruimte huren Amersfoort.
 • Rookton op gas maken.
 • Thema reclame.
 • Snijbonen Turkse kok.
 • Giftige insecten Nederland.
 • Jacoba van Tongeren Groep 2000.
 • Zoete mini taartjes recepten.
 • Motorrijders 31 oktober.
 • Schadeformulier auto downloaden FBTO.
 • Tapisco Den Haag.
 • In welke winkels mag je hond mee.
 • Zespri kiwi oorsprong.
 • Dollars kopen ABN.
 • Mechelse herder aanschaffen.
 • Bolacacia snoeien.
 • Pathfinder prd.
 • Calorieën pasta ongekookt.
 • Bumba lied.
 • Grote Markt wiki.
 • Outdoor laarzen dames brede kuit.
 • Rolecosplay.
 • Urenbeperking fibromyalgie.
 • Rugby hoodie sale.
 • Volvo 760 Sedan.
 • Aandrijfas op maat.
 • Ontweidmes.
 • Tuesday i love makonnen.
 • Sic mundus creatus est nederlands.
 • Triathlon Brabant.
 • Carel Willink schilderijen.
 • Tertiaire kleuren namen.
 • Broccoli en champignons.
 • IKEA kussens.
 • Wilde postelein kopen.