Home

Vernietigingsrecht medisch dossier

Vernietiging van medische dossiers - KBS Advocate

U heeft recht op inzage van het medisch dossier als u de (wettelijk) vertegenwoordiger van uw familielid bent. Ook heeft u dan het recht om aanvulling of vernietiging te vragen. Om correctie van het medisch dossier kunt u alleen vragen als u de door de rechter benoemde mentor of curator bent. (Wettelijk) vertegenwoordige Een patiënt heeft recht op vernietiging van zijn gehele medisch dossier of een deel daarvan. Doordat dit recht zo'n sterke wettelijke basis heeft, staan artsen regelmatig voor een dilemma. Een volledig dossier is immers essentieel voor de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg

Een patiënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van (een deel van) zijn medisch dossier. Dit geldt ook voor elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier. Als een patiënt verzoekt om zijn dossier in te zien of hier een afschrift van te krijgen, moet u aan dit verzoek voldoen. Uitzondering Vernietigingsrecht U heeft het recht een deel van uw dossier te laten vernietigen. Ook heeft u het recht om het gehele dossier te laten vernietigen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens te vertrouwelijk of te belastend vindt Als een patiënt wil weten wat een medisch hulpverlener in zijn dossier over hem opschrijft, kan hij inzage van dat dossier vragen, maar hij kan ook een kopie van zijn dossier vragen. De medische hulpverlener moet aan dat verzoek voldoen, dat is in de wet vastgelegd. Bij de behandeling van letselschade is het inzage Het is daarom gebruikelijk dat de oude huisarts het medisch dossier van de patiënt overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is toestemming van de patiënt (of diens vertegenwoordiger) vereist. Vernietigingsrecht. Voordat het dossier wordt overgedragen, kan de patiënt een beroep doen op zijn vernietigingsrecht

vernietiging elektronisch deel van medisch dossier

Ja, patiënten hebben recht op vernietiging van hun medisch dossier. Het vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die de arts heeft opgeslagen in het kader van zijn dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over de patiënt vallen niet onder het vernietigingsrecht Het is mogelijk om uw medisch dossier online te bekijken. In uw medisch dossier staan onder andere het advies van de huisarts, uitslagen van onderzoeken en de medicijnen die u gebruikt. U kunt deze gegevens bekijken via online portaal gezond.nl. Op dit moment kunt u uw medisch dossier alleen bekijken indien u ouder dan 15 jaar bent. Let op, de actuele medische gegevens zijn zichtbaar vanaf 1.

Heeft mijn patiënt recht op vernietiging van zijn dossier

 1. Mijn Medisch Dossier . Zorgverleners, zoals een medisch specialist of een huisarts, moeten van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In een medisch dossier staan alle gegevens over uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts. U kunt uw behandelaar vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd
 2. Bewaarplicht en vernietigingsrecht 6.1 - bewaarplicht 6.2 - vernietigingsrecht 7. Het elektronisch bedrijfsgeneeskundig dossier Bijlage 1: Toelichting en verwijzingen . Uitgangspunt is dat de medische gegevens in het dossier gescheiden van de overige informatie i
 3. Vernietigingsrecht De hulpverlener moest binnen drie maanden (delen van) het medisch dossier vernietigen als de patiënt hierom vroeg. De nieuwe termijn wordt (artikel 12, lid 3 AVG): onverwijld en in ieder geval binnen een maand met een mogelijkheid tot verlenging met twee maanden (verlengingsmogelijkheid is er als dit nodig is omdat het om veel aanvragen gaat of om ingewikkelde verzoeken)
 4. Mijn Dossier - Uw beveiligde online gezondheidszorgverbinding. Inloggen op Mijn Dossier. Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in Mijn Dossier. Belangrijke informatie voor polikliniekbezoeken. Lees meer over extra maatregelen i.v.m. het coronavirus voordat u naar Amsterdam UMC komt
 5. Dit geldt bijv. t.a.v. sociaal-medische begeleiding van werknemers en verplichte medische keuringen tijdens het dienstverband. Een patiënt heeft het recht om zijn dossiergegevens te laten vernietigen. Dit recht geldt alleen voor gegevens die de arts heeft opgeslagen in het kader van zijn dossierplicht

 1. Een digitaal dossier is dus niemands juridische eigendom. (Zie ook: 'Van wie is het dossier', Anton Ekker, Nictiz 2010.) Er is hoogstens sprake van auteursrecht, maar daarop wordt bij medische dossiers zelden of nooit een beroep gedaan. Prima, zal de tegenwerping zijn, misschien klopt dat in technische zin wel, maar dat is juridische.
 2. U heeft recht op vernietiging van bepaalde delen uit uw dossier of het gehele dossier. Aan een verzoek tot vernietiging moet binnen drie maanden worden voldaan. Wanneer een bepaald onderdeel uit het medisch dossier is vernietigd, kan de hulp verlener daarin aantekenen dat een deel op uw verzoek is vernietigd
 3. Een patiënt heeft recht op vernietiging van (delen van) het medisch dossier. Belangen van derden of van de huisarts zelf kunnen hier strijdig mee zijn; de arts kan dan weigeren aan het verzoek te voldoen. Bij het opsturen of meegeven van het medisch dossier dienen de regels van de privacy nadrukkelijk te worden gerespecteerd
 4. Het verschoningsrecht is het recht waarop een beroepsbeoefenaar met een medisch beroepsgeheim zich kan beroepen om niet te hoeven spreken tegenover de rechter, wanneer hij is opgeroepen om als getuige te verschijnen, of tegenover de politie of justitie wanneer deze hem vorderen gegevens of inlichtingen te verstrekken, als de beroepsbeoefenaar door de gevraagde inlichtingen te geven zijn zwijgplicht zou schenden
 5. onder het vernietigingsrecht. Indien u verzoekt om vernietiging van uw volledige dossier, dan kan een arts als alternatief aanbieden om het originele dossier aan u als patiënt af te staan. Voordeel daarvan is dat u als patiënt op een later tijdstip kan besluiten om uw medische gegevens alsnog aan een (andere) arts ter beschikking te stellen
 6. In 1996 heeft de toenmalige Nationale Raad voor de Volksgezondheid in een advies gesteld, dat de arts niet de eigenaar is van het medisch dossier in de betekenis die het burgerlijk recht geeft aan die term. De arts is bewaarnemer van het dossier en verantwoordelijk voor het behoud ervan
 7. De KNMG en Patiëntenfederatie Nederland hebben een nieuwe 'Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gepubliceerd. Die gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er is een uitgave voor zorgverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden

Medisch dossier onder AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht voor de gehele Europese Unie. Deze wet regelt hoe bedrijven en organisaties jouw persoonsgegevens verwerken en vervangt de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) Advocaat stuurt medisch dossier van zus aan broer. 8 februari 2021 door Advocatie Redactie. Was het opzet of een honest mistake? Dat blijft in het midden in de tuchtuitspraak over een advocaat die een medisch dossier van zijn cliënte aan haar broer stuurde

Soms is het wél mogelijk om in het dossier te kijken van iemand die is overleden. Een patiënt kan iemand machtigen om zijn of haar medisch dossier in te zien met vermelding dat dit ook geldt voor na zijn/haar overlijden. Met deze machtiging is het mogelijk om na overlijden iemand anders dan de zorgverleners inzage te geven in het medisch dossier Uw zorgverlener beheert uw medisch dossier. U kunt uw medisch dossier daarom niet meenemen naar huis. U kunt het wel bekijken bij uw arts. Of dien een verzoek voor een kopie in bij het medisch archief. Gegevens in het medisch dossier die over uzelf gaan, mag u inzien. Alle zorgverleners die met uw behandeling te maken hebben, mogen dat ook Medisch dossier: inzage in uw dossier via 'Mijn Gelre' Als patiënt heeft u het recht om uw medisch dossier, ook wel patiëntendossier genoemd, te bekijken. Dit kan online in het patiëntenportaal MijnGelre. U kunt ook een papieren kopie opvragen. Daarnaast kunt u schriftelijk verzoeken om gegevens in uw dossier te wijzigen of te vernietigen Voor de ene patiënt heeft het meerwaarde om zijn medisch dossier in te kunnen zien, voor de andere niet, maar het is heel goed dat de mogelijkheid er is. Mariëtte Willems, huisarts en programmamedewerker ICT bij OPEN, legt in het artikel uit welke stappen de huisartsenzorg heeft gezet met OPEN Inloggen in mijn medisch dossier. Zodra wij een account voor u aangemaakt hebben en u de inloggegevens heeft ontvangen, kunt u thuis inloggen in uw medisch dossier. Klik hier om in te loggen. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen en wat u kunt doen als u uw wachtwoord bent vergeten of als u een nieuw wachtwoord aan wilt vragen

Medisch dossier Globaal medisch dossier . Geïnformeerde toestemming geven om gezondheidsgegevens te delen. Gezondheidsgegevens raadplegen via My Health Viewer. Vitalink, het digitaal platform voor het delen van gezondheidsgegevens. Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het recht op gratis elektronische inzage in hun medisch dossier, alsmede het recht op een elektronisch afschrift. De zorgverlener mag dit niet weigeren. Het recht bestaat al langer, maar vanaf 1 juli 2020 is het uitgebreid met een digitale versie Online inzage in medisch dossiers. Wat betekent het in de praktijk? 30 juli 2020 - Sinds 1 juli 2020 zijn zorgverleners verplicht om patiënten elektronisch inzage te bieden in hun medische gegevens en daarvan een digitaal afschrift te verstrekken

Vernietiging medisch dossier. Patiënten hebben in principe recht op vernietiging van bepaalde delen uit hun medisch dossier of van het hele dossier. Ongeacht of hierin relevante gegevens staan. Een medisch dossier wordt vernietigd als de bewaartermijn van 20 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om medische gegevens langer te bewaren Medisch dossier en gebruik van uw gegevens . Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier bijhoudt. Dit is ook wettelijk verplicht. In uw medisch dossier worden aantekeningen over uw gezondheidstoestand en behandelingen, onderzoeksuitslagen, operatieverslagen en brieven bewaard Recht op een kopie van uw medisch dossier. U kunt gratis een kopie opvragen van uw medisch dossier. Stuur hiervoor een e-mail aan . U kunt ook een brief sturen aan het VMG Loket UMCG, huispostcode LA10, postbus 30001, 9700 RB Groningen. Stuur met de aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs mee Medisch dossier In uw medisch dossier bewaren we uw (medische) persoonsgegevens zodat we u goede zorg en hulp kunnen bieden. Welke gegevens precies in uw medisch dossier worden opgenomen, verschilt per behandeling. Het ziekenhuis zorgt er voor dat uw medisch dossier veilig wordt opgeslagen

vernietiging medisch dossier - Patientenfederati

Vervolgens kunnen we je goed verder helpen en je medisch dossier raadplegen. Problemen met inloggen? Lukt het niet om in te loggen? Dan kun je contact met ons opnemen via de telefonische helpdesk. Deze is bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur op telefoonnummer 070 7112421. - Door. Opvragen van medisch kinddossier moeizaam proces. Nieuws | Het opvragen van medisch dossiers van kinderen bij een consultatiebureau of GGD is niet eenvoudig, blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Een derde van de aanvragers lukte het zelfs helemaal niet om een kopie te krijgen van het dossier Afschrift, correctie en vernietiging van uw medisch dossier. Lees voor. In het dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Uw rechten. Als patiënt heeft u op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) recht op: Inzage; u wilt uw dossier inzien

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, maar niet uw volledig medisch dossier. Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, overleg dit dan met uw behandelend arts of, als u bent opgenomen, met de verpleegkundige Als patiënt van het Diakonessenhuis heeft u het recht om uw medisch dossier te bekijken. Een deel van uw gegevens kunt u online bekijken via mijnDiak. Ook kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch dossier aanvragen. Hier leest u hoe u een kopie aanvraagt Beveiligde inzage in medisch dossier. De inhoud van de medische dossiers is privacygevoelig. Informatie over de aard en oorzaak van de ziekte van een werknemer, moet goed beveiligd blijven. Ook als je dit deelt met de werknemer zelf. Daarom is er een tweestapsverificatie beschikbaar. Met deze dubbele beveiliging is de werknemer verzekerd van.

Medisch dossier Autoriteit Persoonsgegeven

Het dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt minimaal 20 jaar bewaard. U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Overleg dit met uw behandeld arts. Het laten verbeteren of aanpassen van gegevens in een dossier loopt via de betreffende specialist. U heeft het recht om een (deel van het) medisch dossier te laten vernietigen Amsterdam UMC, locatie VUmc maakt gebruik van technisch noodzakelijke functionele cookies en analytische cookies om het gebruik van de website te meten Het medisch archief is open op de volgende dagen en tijden: Maandag t/m donderdag: 9.00-12.30 en van 13.15-16.00 uur; Vrijdag: 09.00-12.00 uur; Inzage in dossier van kind of derden via machtiging. Voor een verzoek tot inzage in het dossiers van een kind, een wilsonbekwame patiënt of overleden patiënt gelden de volgende voorwaarden Recht om uw medisch dossier in te zien en recht op privacy. Medische hulpverleners moeten een medisch dossier bijhouden. Daarin bewaren zij al uw medische gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende hulpverleners. U mag altijd zelf uw eigen medisch dossier bekijken

In deze e-brochure leest u alles over de rechten en plichten rond het medisch dossier. Van het recht op inzage tot bewaartermijnen. Maar ook wat er in uw medisch dossier staat en wie in uw dossier mogen kijken https://www.digitalezorggids.nl/digitale-dienst/online-medisch-dossier Weet u wat er in uw medisch dossier staat? U heeft het recht om dit in te zien. Steeds.. In de strijd tegen Covid-19 heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) een tijdelijke regeling afgekondigd die artsen op een huisartsenpost of eerste hulp de mogelijkheid biedt zonder toestemming van een coronapatiënt in diens medisch dossier bij de huisarts te kijken Nee, alleen u heeft toegang tot uw medisch dossier als u inlogt. DigiD is een methode om te controleren wie u bent, voordat u toegang krijgt tot de medische gegevens uit uw dossier. In Nederland is DigiD het beste middel om deze controle uit te voeren

Medisch dossier in handen patiënt: zegen of gevaar

Medisch dossier (beroepsgeheim) KNM

kopie medisch dossier van een ander' beschreven staan. Wettelijke bewaartermijn Volgens de wet is de bewaartermijn van medische dossiers 15 jaar. Als u wilt dat uw dossier langer of korter wordt bewaard, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via het Patiënten Service Bureau 2016 ongeveer 17% van de patiënten die hun dossier wilde inzien geen inzicht in hun dossier kreeg, en dat 24% van de dossiers niet compleet was of onjuiste informatie bevatte. Het is niet duidelijk waarom een deel van de patiënten geen (complete) kopie van of inzage in hun medisch dossier ontving met daarin de juiste informatie Het vernietigingsrecht cliëntdossier geldt alleen voor gegevens die De Rading heeft opgeslagen in het kader van de dossierplicht Sinds kort kunnen patiënten van Zuyderland Medisch centrum het eigen medisch dossier op een veilige manier online bekijken. Dat kan met het patiëntportaal MijnZuyderland.Via mijnzuyderland.nl krijgen patiënten op een veilige manier toegang tot een gedeelte van het eigen medisch dossier, zoals dit in Zuyderland Medisch Centrum geregistreerd staat. . Eenvoudig te vinden en makkelijk te.

Het is mogelijk een kopie op te vragen van (delen van) uw medisch dossier. Correctie De zogenaamde objectieve gegevens in uw dossier (naam, adres, woonplaats) kunt u laten corrigeren. De tijd tussen de aanvraag en het aanpassen van de gegevens is ongeveer 6 weken Verzoek tot vernietiging: Als patiënt heeft u het recht uw dossier te laten. Uw medisch dossier moet volgens de wet 15 jaar bewaard blijven. Draagt uw oude huisarts uw medisch dossier over, dan gaat de bewaarplicht voor uw medisch dossier over op uw nieuwe huisarts. Wilt u niet dat uw oude huisarts uw medisch dossier overdraagt, dan blijft het dossier nog 15 jaar bewaard bij uw oude huisarts Title: Microsoft Word - BMC Verzoek opvragen medisch dossier 10-12 Author: I.Schoemaker_BMC Created Date: 12/10/2019 11:02:24 A Dossiers dossier Beroepsgeheim. Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video's en andere multimediale inhoud online inzage medisch dossier Huisartsenpraktijk t Veen nodigt u van harte uit om een eigen gezondheidsportaal te openen waarmee u inzage heeft in uw medisch dossier. Indien u dit wenst kunt u gebruik maken van MijnGezondheid.net

Heeft een patiënt altijd recht op inzage in zijn hele

Als u in het formulier heeft aangegeven dat u uw dossier op een USB-stick wilt ontvangen, krijgt u een beveiligde USB-stick waar het medisch dossier versleuteld is opgeslagen. Daardoor worden uw medische gegevens optimaal beschermd tegen misbruik. U opent het medisch dossier met een wachtwoord Aanmelden Afspraak maken Vraag stellen Medicijnen bestellen Mijn medisch dossier/mijn kluis Mijn instellingen Contact Menu Letters. Kleur. Taal. Aanmelden Afspraak maken Vraag stellen. Online inzage in uw medisch dossier: OPEN en MGn. Graag willen de huisartsen u informeren over het project OPEN. Dit project helpt huisartsen bij het traject waarmee de overheid per 1 juli 2020 de patiënt middels een nieuwe wet het recht geeft op elektronisch inzage in het medisch dossier medisch dossier van hun kind inzien of een kopie opvragen met toestemming van het kind. Iedereen die ouder is dan 16 jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage of opvragen van een kopie van het medisch dossier. Een ouder die niet het gezag over zijn/haar kind heeft, mag he Patiëntenprivacy: In het Roosendaalse Bravis Ziekenhuis las een secretaresse jarenlang de medische dossiers van haar partners ex en familie. Er gingen gee

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens Een secretaresse van het Bravis Ziekenhuis heeft jarenlang onrechtmatig medische dossiers van patiënten bekeken zonder dat het. Medische dossiers downloaden in Gezondheid op de iPhone. De Gezondheid-app biedt toegang tot informatie van ondersteunde gezondheidsinstellingen over je allergieën, aandoeningen en medicijnen (niet overal beschikbaar) van het medisch dossier Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch dossier bij ons opvragen. Daarvoor is het nodig dat u dit formulier invult. Wilt u het ingevulde en ondertekende formulier samen met de benodigde bijlage(n) mailen naa Doelgroep: Medewerkers van een gezondheidszorginstelling Inhoud: Heb je dat ook, je zegt iets tegen iemand en de boodschap lijkt totaal niet aan te komen. In deze workshop krijg je handvatten aangereikt die ervoor zorgen dat je de boodschap wel op een effectieve wijze kunt overbrengen

Zij zijn verplicht de medisch gegevens te bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt. Dit staat in de Archiefwet, en heeft te maken met gebruik van deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Vernietiging binnen bewaartermijn Je kunt jouw dossier eerder laten vernietigen dan 20 jaar Bij inzage in je medisch dossier kan blijken dat gegevens niet helemaal juist of onvolledig zijn. Als je het niet eens bent met de inhoud heb je recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van gegevens. Verbetering Je kunt je behandelaar vragen de gegevens die niet juist zijn te verbeteren Medische gegevens delen. De huisarts of apotheek moet aan jou toestemming vragen om je gegevens te mogen delen met andere zorgverleners via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD, of zoals het tegenwoordig heet 'landelijke zorginfrastructuur'). Dat kan schriftelijk of mondeling Het medische dossier kan daarnaast op verzoek van de patiënt gewijzigd worden als het onjuiste informatie bevat, vernietigd worden voor de 15 jaar termijn is verlopen of langer bewaard blijven. Het belang van het medisch dossier in een letselschadezaak. In een letselschadezaak is het medische dossier noodzakelijk in verband met de bewijslast

Mijngezondheid

Vernietigingsrecht

Medische gegevens gebruiken en delen. Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dan ook dat dit bijzondere persoonsgegevens zijn. Zie dan dossier Zorgverleners en de AVG. Bekijk binnen het onderwerp Medische gegevens gebruiken en delen Inzage in het medisch dossier in letselschadezaken Op het toneel van letselschadezaken spelen benadeelden, artsen, verzekeraars, medisch adviseurs, schadebehandelaars, advocaten en rechters een rol. Vanuit ieders vakgebied buigen zij zich over de situatie van de benadeelde. Het medisch dossier van benadeelde speelt daarbij vaak een cruciale rol Gebruikt u daarvoor het aanvraagformulier 'aanvulling, correctie, vernietiging medisch dossier'. Het formulier is verkrijgbaar bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties. U kunt dit ook op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur opvragen bij het secretariaat gezondheidsrecht, telefoonnummer 088 979 32 94 Wat hoort in het medisch dossier? Wat in een dossier thuishoort is dus afhankelijk van wat de hulpverlener noodzakelijk acht voor de zorg. In het algemeen kan worden benoemd dat wordt vastgelegd: • De inhoud van het medisch handelen(de historie, de anamnese, het onderzoek, de diagnose, het behandelplan, de correspondentie, de behandeling.

Patiënt heeft recht op afschrift medisch dossier - maar

Meer informatie. Meer informatie over Mijn Dossier, inloggen met de DigiD app en de eenmalige ID-check staat op onze website.Patiënten kunnen met vragen over digitale middelen zoals Mijn Dossier, videobellen of inloggen met DigiD contact met ons opnemen via telefoon 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of per e-mail: patientenloket@amsterdamumc.nl Dan brengt de bedrijfsarts uw medische situatie in kaart en hij houdt deze bij. Hij houdt bijvoorbeeld uw klachten bij, hoe ernstig deze zijn en mogelijk ook wat de prognose is. Deze informatie vult uw bedrijfsarts in op het formulier 'Medische informatie'. U kunt het formulier downloaden via Aanvragen medische informatie Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders heeft opgevraagd, bijvoorbeeld bij een medisch specialist uit een ander ziekenhuis. Zo hebben we een compleet overzicht van uw medische situatie zodat we u zo goed mogelijke zorg kunnen verlenen

Jobs by Specialty

1. Inzage in uw dossierU heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen [ Inzage en kopie. U heeft recht op een kopie van uw medisch dossier, verpleegkundig dossier of radiologische onderzoeken (röntgenonderzoeken), uitgezonderd de persoonlijke werkaantekeningen die een zorgverlener heeft gemaakt. Het opvragen van een kopie dossier kan via dit formulier (PDF): Afschrift (kopie) van het dossier. Stuur het formulier per post naar de polikliniek van uw medisch specialist Mag letselschadeadvocaat medisch dossier huisarts opvragen? 3 oktober 2016 KNMG richtlijn 'Omgaan met medische gegevens' Vraag: De letselschadeadvocaat van de patiënt vraagt bij zijn huisarts het medisch dossier op van twee jaar vóór het ongeval tot één jaar na het ongeval en hij vraagt naar de ingestelde therapie na het ongeval > medisch dossier. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners. Een aantal van uw gegevens gaat naar uw zorgverzekeraar of naar het CAK

Behandelingsovereenkomst (WGBO) KNM

Uw eigen medisch dossier Kruis hieronder aan wat uw keuze is (u kunt meerdere vakjes aankruisen): informatie over mijn medisch dossier een afschrift van (een deel van) mijn medisch dossier het laten uitvoeren van een wijziging in en/of toevoeging van gegevens aan mijn dossier het laten vernietigen van mijn medisch dossier Datum: Handtekening Voor uw medisch dossier kunt u dit aan uw arts vragen. Bent u opgenomen en wilt u uw verpleegkundig dossier inzien, dan kunt u dat rechtstreeks vragen aan de verpleegkundige. Vaak zal de arts of de verpleegkundige bij de inzage een toelichting willen geven, zodat er geen misverstanden ontstaan Aanvraagformulier medisch dossier Centraal Militair Hospitaal. Wilt u uw medisch en verpleegkundig dossier lezen? Dan kunt u met dit formulier een kopie opvragen bij uw arts. Download 'Aanvraagformulier medisch dossier Centraal Militair Hospitaal' PDF document | 6 pagina's | 256 kB Op het moment dat een vertegenwoordiger om inzage van het medisch dossier verzoekt zal een zorgverlener eerst moeten nagaan wat de bevoegdheid is van de betreffende vertegenwoordiger. Is het een bewindvoerder dan mag de zorgverlener bijvoorbeeld niet aan het verzoek voldoen, omdat de bewindvoerder enkel bevoegd is om de patiënt te vertegenwoordigen in zijn financiële belangen Klik op 'Mijn medisch dossier' (rechtsboven op deze site) om een account aan te maken (let op: deze functie werkt vooralsnog niet bij kinderen t/m 15 jr).. Dit dient u eenmalig te doen om gebruik te maken van deze service.. Nadat wij uw account hebben gekoppeld aan uw dossier (binnen 2 werkdagen), kunt u gebruik maken van 'Mijn medisch dossier'

Heeft mijn patiënt recht op vernietiging van zijn dossier

Sinds 1 juli hebben patiënten het wettelijke recht om hun persoonlijke medisch dossier elektronisch in te zien. Huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN bieden patiënten online inzage. Daarmee krijgen patiënten beter zicht op hun gezondheidsgegevens. Welke kansen biedt online inzage en welke dilemma's brengt het met zich mee Elke patiënt heeft recht op inzage in zijn medisch dossier, dat recht was er al veel langer. Vanaf 1 juli is het zo dat je recht hebt op een digitale 'versie' van je dossier. Je zorgverlener hoeft het dossier dus niet meer uit te printen, maar moet dit, als jij dit wilt, digitaal aan je geven Nieuws en video's over Medisch dossier. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk, elektronisch of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. 4. Bewaartermijn. Voor medische dossiers geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar Een globaal medisch dossier bevordert de kwaliteit van de zorgverlening en geeft u recht op de volgende voordelen: een vermindering van 30 % toegestaan door uw ziekenfonds op het gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken) de centralisatie van uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermede

Mag ik op verzoek van de patiënt gegevens uit het medisch

Per 1 april 2016 werkt het MCL met Epic, het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD). Het MCL grijpt Epic aan om de zorg nog verder te verbeteren en om het voor u als patiënt gemakkelijker te maken. Epic biedt o.a. betere zorgkwaliteit, informatie-uitwisseling en onderzoeksmogelijkheden. Bekijk ook de video. Het geeft een beeld van uw gang door het ziekenhuis na invoering van Epic, het. Bekijk uw medisch dossier van de huisarts online Inzage in uw dossier U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als [ Artsen die patiënten hebben overgenomen van het failliete MC Slotervaart, kunnen inmiddels digitaal toegang krijgen tot de medische dossiers. Daarvoor is in de laatste week van december een ICT-systeem beschikbaar gekomen. Voor slapende dossiers van voormalige Slotervaartpatiënten wordt gewerkt aan een aparte organisatie waar patiënten hun gegevens zelf kunnen opvragen Het medisch dossier of delen hiervan worden dan eventueel aangetekend verzonden. Tevens wordt op de envelop strikt vertrouwelijk genoteerd. Als u vragen heeft over het aanvragen van een afschrift van uw medisch dossier, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via een e-mail naar info@oogheelkunde.nl of telefonisch via 070 331 77. Klik op uw praktijk voor inzage in uw medisch dossier. Bij de praktijk van mevrouw Van Borssum Waalkes en de praktijk van dhr. Petrus is het bovendien mogelijk een online afspraak te maken. Dr. van Borssum Waalkes, tevens voor het maken van online-afspraken Dr. Petrus, tevens voor het maken van online-afspraken Dr. Vis (alleen inzage [

Wij weten alles van u – De Groene AmsterdammerMedischdosssier - WanderlotjeMedisch Dossier Gezondheidsmagazine - Home | Facebook

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces Voor wie?Voor elke patiënt van een ziekenhuis die graag zijn of haar medisch dossier wil inzien.Hoe werkt het medisch dossier inzien?Als je ziekenhuis een patiëntenportaal heeft, ga je naar de website van je ziekenhuis en log je in met je DigiD. Op het portaal kun je gegevens inkijken, vragen aan de arts stellen en online afspraken maken. Afhankelijk van het portaal zijn er ook aanvullende. In erfrechtkwesties komt het met enige regelmaat voor dat nabestaanden belang hebben bij inzage in het medisch dossier van een overledene. Denk bijvoorbeeld aan kinderen van een overledene die het laatst opgemaakte testament nietig willen laten verklaren omdat de overledene ten tijde van het opmaken van dit testament niet in staat was zijn of haar wil te bepalen

 • Historie Jaguar XJ.
 • Blauwe bloemen vaste plant.
 • Domo arigato.
 • Tarieven camping Noordduinen.
 • WhatsApp installeren zonder sms.
 • Steakhouse Boxtel.
 • Bakwagen huren met laadklep.
 • IKEA oplaadbare batterijen.
 • Slapen in rijdende vrachtwagen.
 • BMW F20 kofferbak slot.
 • Zwangerschap aankondiging tekst.
 • DJ Jurgen Alice Deejay.
 • Silicea D12 ervaringen.
 • Artikel onderwerpen voor Nederlands.
 • Ultrasoon tandsteen verwijderen.
 • Hoogbegaafd hooggevoelig autisme.
 • ILO standards.
 • Midden Oosten truckers Video.
 • Tweede Kamer debat corona.
 • Bananenbrood AH.
 • Landelijk romantisch behang.
 • Stratosphere Tower Las Vegas Roller coaster.
 • Indonesisch toetje kokos.
 • Hydrokorrels kamerplanten.
 • De sneeuwman en de sneeuwhond.
 • Select villa Sunparks De Haan.
 • The Week off cast.
 • Getal 140 Bijbel.
 • Weer Corfu.
 • Britse korthaar allergie.
 • Bloedneus duizelig moe.
 • Peaks actiecode.
 • Welsh Springer Spaniel fokker België.
 • Porsche Boxster 718 specs.
 • Buick Riviera 1969.
 • WRC kalender 2020.
 • Scouting Nederland insigne.
 • Autovakantie langs de Rijn.
 • Praxis houten jaloezie.
 • Geluid flamingo.
 • Onweer Franeker.